Alternatyvios mados dou

Ðá ðeðtadiená buvo rodoma naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie reikalavo patikrinti, kà dizaineriai parengë susijusiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume net stebëti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Paroda buvo rafinuota maþiausiu taðku ir viskas vyko be jokiø kliûèiø. Sistemoje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Gaminant buvo naudojamos tik ðvieþios ir subtilios dideliø, spalvingø spalvø, áskaitant medvilnæ, linus ir ðilkas, audiniai. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai plaèiame nërime. Tarp jø pagarbà taip pat sukëlë nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinukës su pûkais ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiams, dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su visais þiedais, dekoruotais nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurtas graþus vestuviø kûrinys, daþnai sukurtas ðiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduodami keli populiariausios kolekcijos drabuþiai. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus skirtos artimam vaikø namui. Pabrëþtina, kad ámonë mielai remia ávairius gerus ir nuostabius veiksmus. Jos savininkai pakartotinai atidëjo savo produktus á aukcionus ir, jei pardavimo objektas buvo net apsilankymas visose gamyklose.Kompanijos atstovas spaudai mums pasakë, kad naujausia kolekcija ateis á gamyklas dabar geguþës pabaigoje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas svarsto galimybæ pradëti verslà internete, kuriame bûtø þinomos atvirkðtinës kolekcijos nei stacionariosiose parduotuvëse.Mûsø drabuþiø gamintojas yra vienas didþiausiø drabuþiø gamintojø ðalyje. Visoje ðalyje yra nemaþai gamyklø. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, visø pirma daugiausiai patraukliø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ði kompanija sukelia kolekcijas, atitinkanèias puikius Lenkijos dizainerius. Ðios kolekcijos turi toká sunkø atpaþinimà, kad net prieð pradedant parduotuvæ tie, kurie jau anksti ryte pasirodo aukðtoje eilëje. Ðios kolekcijos yra ðios dienos.Dabartinës bendrovës poveikis daugelá metø yra labai svarbus tarp vartotojø, taip pat ir uþsienyje. Raðymas apie jà nepaminëja pasitenkinimo galios, kurià ji gavo, ir kà ji suteikia, kad pelnas yra pats tinkamiausias vertimas.

Þiûrëti savo parduotuvæ: Barjeras, vienkartiniai drabuþiai