Anglies dulkio sprogimo pavojaus zona

Daugelis moterø bijo pastoti. Jie bijo, kad jie bus paleisti, arba kad jø sàlygos sukels grësmæ bûsimam palikuoniui. Labiausiai viliojanti yra atostogø priëmimas visam nëðtumo laikui, taèiau ðiuo metu ji susiburia su tiek daug socialiniø prieðtaravimø ir uþtikrina prietarà, kad jauni þmonës pastoja, gaudami sutartá, ir gali lengvai gauti pinigus.Kà atrodo nëðèios moters teisës darbo prasme? Þinoma, jei nëðtumas yra teisingas, medicininio sprendimo nebëra. Pakanka pokalbio su jumis ir lengvesniø darbo sàlygø. Taip, biuro darbus prie kompiuterio galima atlikti tik 4 valandas per parà, taèiau sëkmingam fiziniam darbui darbdavys privalo leisti darbuotojams stovëti paprastesnëmis sàlygomis ir suteikti jiems galimybæ patirti daugiau pertraukø. Panaðus dalykas daromas per priëmimo laikotarpá: kapitonas neturi teisës leisti dirbti nëðèioms moterims ar moterims. Be to, priimdamas nëðèià moterá ar slaugytojo darbdavá, darbdavys turëtø prisiminti, kad pareigos bûtø vykdomos elgsenai, kuri nekeltø pavojaus vaiko ar motinos augimui ir sveikatai. Þinoma, nëðèios darbuotojo atleidimas ið pameistrystës sutarties yra kitoks. Nëðèios moters teisës kambaryje ir papildomos priemonës ir pareigos (tiek darbdaviai, tiek darbo kortelëje dirbantys þmonës gali bûti skaitomi darbo kodekse aðtuntoje vietoje.

Deja, nëðèios moters, kuri yra paimta á kortelæ dël veiksmø ar ásakymø, teisës ðiek tiek skiriasi. Ástatymø leidëjas supranta, kad nëðèios moterys turi teisæ á pagalbà ir prieþiûrà ðiuo konkreèiu laikotarpiu, taèiau kiekvienas reglamentas buvo pritaikytas tik tiems, kurie dirba pagal darbo sutartá. Ástatymas yra civilinë sutartis, todël visos nëðèios moters teisës priklauso nuo savininko sutartyje nurodytø áraðø. Jei nenorite suteikti nëðtumo ir gimdymo metu moteriai iðleidimo, jis nebus priverstas to daryti pagal ástatymà. Tai reiðkia, kad sutartyje turi bûti nurodyta kiekviena svarbi prieþastis, dël kurios galite pailsëti iki pristatymo ir tada sugráþti prie ðiø gamybos prieþasèiø. Prieðingu atveju ant sienos nebûtø në vieno, kad bûtø paleista nëðèia moteris. Kas gera, nëðèios moterys, kurios raðo daiktus kitoje nei darbo sutartis, neturi teisinës privilegijos padaryti lengvesnæ knygà dël savo bûklës.