Apibrethti mobiliuosius arenginius

Iki ðiol mobilieji árenginiai buvo tik atskirø klientø domenas. Ðiuo metu jie vis daþniau naudojami parduotuvëje. Dinamiðkai didëjanèiø smartfonø pardavimø dëka keièiasi verslo klientø poreikiai. Todël nustatoma, kokia kryptimi vyksta modernûs IT sprendimai, nukreipti á ámones.

https://neoproduct.eu/lt/ecoslim-veiksmingas-plonas-figura-per-trumpa-laika/

Vis daþniau ERP sistemas naudojanèios ámonës papraðo ðios programinës árangos gamintojø apie savo paslaugø siûlymà per mobiliuosius árenginius. Iðmaniøjø telefonø naudojimas yra labai naudingas pateikiant uþsakymà. Sprendimà daþniau naudoja darbuotojai, kurie yra priversti keliauti populiariai. Akimirksniu formose yra butas, kuriame tikrinami naudotojo duomenys. Mobiliosios sistemos yra tokios paèios kaip standartinës ERP programos. Vienintelis skirtumas yra sàsaja, pritaikyta mobiliesiems árenginiams. Ðio modelio sprendimo pavyzdys yra „comarch erp altum“ programa. Já pirmiausia naudoja smulkiø paslaugø ir komerciniø ámoniø þmonës. Mobiliosios erp sistemos turi dvi galimybes pasiekti informacijà. Iðskirtinai paraðyta iðmaniojo telefono programa yra svarbi tarp jø. Prieð naudojimà, jis turi bûti parsisiøstas á árenginá ir ádiegtas. Priëmimas nustatomas prisijungus prie anksèiau sukurtos paskyros. Antrasis sprendimas - prieiga prie informacijos per interneto narðyklæ. Ðiuo atveju jums reikia tik prisijungti prie kûno - rekomenduojama neádiegti jokios specialios programos. Verta prisiminti, kad mobilioji programa paprastai atnaujinama pagal moderniausias galimybes. Tai leis iðvengti daugybës nemaloniø ávykiø. „Comarch erp altum“ turi daug dideliø moduliø, dël kuriø ði programinë áranga bus naudojama beveik visose srityse. Pradedant nuo finansø ir apskaitos, pradedant nuo logistikos ir þmogiðkøjø iðtekliø valdymo.