Automobilio dirbtuves savininko pareigos

Kaip þinote, gamykla daro didelæ átakà kiekvienam savininkui, kuris leidþia toká namus. Vis dëlto verta paminëti savininko atsakomybæ uþ tokios gamyklos eksploatavimà. Svarbiausia gamyklos savininko pareiga yra uþtikrinti kiekvieno tokio gamyklos darbuotojo saugumà. Taigi visos maðinos, taip pat bet kokios gamyklos vietos turi bûti tikrinamos ir saugios.

Vienas ið naujausiø standartø, kuriuos savininkas privalo suteikti mûsø darbuotojams, yra sprogimo saugumas. Kaip mes þinome darbo metu, nurodomos skirtingos degiosios medþiagos, kurios maitina maðinas ir ne tik. Jei tokios medþiagos pradës iðgaruoti dël, pavyzdþiui, tokios maðinos blogëjimo, grësmë pradþiai yra didelë. Todël gamyklos savininko atsakomybë yra periodiðkas visø maðinø gamykloje klausimas, taip pat tinkamas pavojingø medþiagø saugojimas þmoniø sveikatai ir gyvybei. Taigi gamykla turi atitikti visas Lenkijos teisës normas, kad galëèiau bûti atvira gamybai. Darbuotojai gali egzistuoti ir uþsidirbti net nustatytose vietose. Jeigu periodiniai patikrinimai turëtø rasti, kad gamykla yra sveikatos ir trukmæ ir þmogui rizika yra tikëtina, jos veikimo daug, gamykla bûtø sustabdytas, kol prisitaiko prie visø saugos reikalavimø. Visa tai turëtø kontroliuoti gamyklos savininkas. Todël nepakanka, kad darbuotojai gautø tinkamà atlyginimà ir gautø pelnà ið savo funkcijø. Visø pirma svarbu, kad kiekvienà dienà jie saugotø knygà, kurià jie ieðko. Daugelis þmoniø, be abejo, atsisakytø visø saugumo reikalavimø, jei Lenkijos teisë jø nepaminëjo. Ðtai kodël valstybës vaidmuo ieðkant visø galimø gamyklø ir rûpinantis jø sauga vis dar yra toks svarbus. Visø pirma, gamyklos savininkas turëtø stengtis uþtikrinti visø gyventojø, naudojanèiø gamyklà, saugà. Yra tiek daug svarbu.