Automobilio registracijos dokumento vertimas

Straipsnio vertimas pats savaime yra gana sunkus. Jei mums reikia iðversti tekstà, turime ne tik rûpintis „iðmoktais“ þodþiais ir patiekalais, bet ir turëti daugelio idiomø, bûdingø visai kalbai. Faktas yra tas, kad asmuo, kuris raðo tekstà anglø kalba, nenaudoja jo tik „akademinëje“ technologijoje, bet naudoja jo individualius skonius ir minëtas idiomas.

Bendradarbiaudama su tuo, kad visuotinio interneto tinklo darbas vis dar yra dar didesnis, atsiranda poreikis versti svetainæ daþnai. Pvz., Sukuriant svetainæ, kurioje norime atvykti á konkretesná gavëjø skaièiø, turime jà padaryti keliomis kalbomis. Verèiant tinklalapio turiná, pavyzdþiui, anglø kalba ir savo stiliumi, turëtumëte ne tik iðversti, bet ir turëti energijos, kad galëtumëte pasakyti savo kredencialus ir apraðymus, kurie originalo kalba yra neiðversti. Taigi, kaip jis dirba darbe? Iðversti bet kurios anglø kalbos svetainës turiná „Google“ vertëjo paslaugai. Nors bus iðlaikytas bendras praneðimo pojûtis (mes spëjome spëti apie tai, kas yra svetainëje, loginë sakiniø seka ir sintaksë bus nepakankamos. Tada tai ámanoma, nes „Google“ vertëjas iðverèia pasirinktà straipsná á tiesà „þodis“. Todël versle neturime suskirstyti á tai, kad bûtø sukurta profesionali, daugiakalbë svetainë. Taigi vertëjo tinklalapiø darbe trumpiausiu þmogumi nebus pakeista maðina. Net ir geriausia programinë áranga neturi galimybës galvoti abstrakèiai. Vienintelis dalykas, kurá jis gali padaryti, yra vaikðèioti pagal þmogaus logikà, perkeliamà á pasirinktà programavimo kalbà. Taigi net geriausios dokumentø vertimo paraiðkos yra gerokai atsiliekanèios nuo profesionaliø interneto vertëjø ir, þinoma, dabar visada bus. Jei kada nors yra paþangi priemonë, turinti stiprios ir abstrakèios „màstymo“ versijà, tai bus mûsø civilizacijos rezultatas. Apibendrinant, gerø vertëjø ugdymo projekte turëtø bûti parengtos atitinkamos didaktinës priemonës, kurios ne tik mokys vertimus „þodþiais þodþiu“, bet ir rems abstrakèià mokyklos supratimà apie tam tikrà kalbà.& Nbsp;