Biuras ir sekretoriatas

Sekretoriatas yra paskutinis beveik visose ámonëse ir darbuose, nes jo dëka yra priimtinas visai organizacijai valdyti reikalingø dokumentø tikrasis judëjimas. Sekretoriato veikla turi bûti tiksliai pritaikyta naujiems komunikacijos metodams, taip pat siekiant patenkinti auganèius reikalavimus, susijusius su efektyviu ir stipriais informacijos srautais.

Moterims, valdanèioms sekretoriatà, kompiuteriø programa yra laimingiausias sprendimas, nes jis þymiai padidina darbo su dokumentais efektyvumà. Speciali programinë áranga sekretoriatui gali sukurti keletà funkcijø, kurias verta paminëti:• dokumentø áraðai (pvz., Uþsakymai, pasiûlymai, skundai, darbuotojø dokumentai,• korespondencijos áraðai (gaunami ir uþdaryti,• pirkimo ir pardavimo sàskaitø registras;• rangovø registras;• Vidiniø kontaktø katalogas,• Elektroninë adresø knyga (su galimybe kreiptis á vokus,• Susitikimø tvarkaraðtis,• raidþiø ir medþiagø pavyzdþiai.Pieðimas ið programos, atsakingas uþ sekretoriato darbà asmuo pirmiausia siûlome labai greitai rasti bet koká tekstà, ir bet uþsakytà registrø su automatine paieðkos funkcija korespondencija. Dëka ðios programos keièia vidaus dokumentø kompanija, kuri tikrai turi rimtø pripaþinimà ámonëms su sudëtingais, taip pat viso personalo kiek kraujotakà. Sukurti siuntimo dokumentus ir daugybæ sumas susiraðinëjimo taip pat nustoja bûti problema. Tai daugiafunkcinis árenginys gali bûti laikomas unikaliø poreikiø visose institucijose ir eksploatavimo sekretoriato sistema. Ir svarbiausia, nes elektroniniø dokumentø saugojimo gali þymiai sumaþinti naudojamo ámonës popieriaus dydá ir riðikliø skaièiø.