D k grupe

Kiekvienas verslininkas, tirdamas taikytinà apskaitos aktà, privalo saugoti ámonës turtà. Tokia registracija yra ilgalaikio turto registravimas.

Pavadinimas yra ilgalaikis turtas: þemë, nuolatinis þemës naudojimas, þemës, pastatø ir statiniø naudojimas, maðinos, transporto priemonës, baldai ir ávairûs prietaisai, kuriø kaina jø ásigijimo stadijoje virðija 3000, taip pat ji turi bûti bendrai priklausanti ar priklausanti mokesèiø mokëtojui ar bendrovei. Ápareigojimas átraukti turtà á ilgalaikio turto registrà vyksta geguþës mënesá, kuriame jis buvo ásigytas.

Áraðai apie ilgalaiká turtà gali bûti laikomi valdanèiuose meno kûriniuose, spausdintose kortelëse su sveikais kompiuteriø stulpeliais, rankomis sukurtomis kortelëmis su pieðtomis lentelëmis arba neðiojamuose kompiuteriuose be atitinkamø lenteliø, taèiau áraðuose turi bûti visi bûtini duomenys, kuriuos reikia uþsiregistruoti. Sàlyga yra rankiniu bûdu uþpildyti korporacijoje naudojamà dokumentà.

Ilgalaikis turtas áraðomas remiantis dokumentais, kuriuose yra pradinë ávestø lëðø vertë. Á ilgalaikio turto registravimo lentelæ turëtø bûti átraukta: eilës numeris, pirkimo data ir panaudojimas, pirkimo patvirtinimà patvirtinantys duomenys, ilgalaikio turto apraðymas, ilgalaikio turto klasifikatoriaus simbolis, pradinë kaina, nusidëvëjimo norma (susijusi su naudojimo metais, nusidëvëjimas, nuraðymas, atnaujintas pradinæ vertæ, nusidëvëjimo nuraðymo sumà ir nutraukimo datà kartu su jos vykdymo prieþastimi. Jei priemonë parduodama, áraðykite pardavimo datà, jei ilgalaikis turtas yra sunaikintas, turëtø bûti pridëta likvidavimo ataskaita. Galiojantá ástatymà, bendrovë privalo saugoti visus dokumentus, patvirtinanèius ilgalaikio turto ásigijimà.