Deima ir vaiko auginimas

ATEX direktyva yra faktas, kurio esminis galas yra zonø, kurioms gresia sprogimas, garantija. Ði direktyva tinka bet kokiai árangai ir apsaugos priemonëms, kurios gali sukelti sprogimà metano ar anglies dulkëse tiesioginiu ar þemu pavidalu. Ði direktyva yra svarbi kaip árodymas kasykloms, kuriose yra labai didelë sprogimo rizika.

Ðis faktas lemia atex reikalavimus atitinkamø árenginiø diapazone. Taèiau reikia paþymëti, kad tai yra bendrieji norai, kuriuos galima iðplësti kitomis medþiagomis. Taèiau turëtø bûti, kad jokioje procedûroje nurodyti reikalavimai negali skirtis nuo informacijos.Prieðtaravimø gërimas atex yra bûtinybë patikrinti ir paþenklinti prietaisà ar apsaugos sistemà, atsiþvelgiant á sutikimà su saugos reikalavimais. Taip veikia praneðimo ástaiga, o visa áranga turi bûti paþymëta CE þenklu, kuris turëtø bûti svarbus visiems. „CE“ þenklas turi átakos naudojimo saugai, sveikatos apsaugai ir aplinkos apsaugai.Be to, „Ex“ etiketëje turi bûti pateikiami indai ir apsauginës sistemos, ty specialus sprogimo apsaugos þenklas.Abu prietaisai, kai ir apsauginiai metodai, kurie veiks / bus árengti vietovëse, kurioms gresia metano ar anglies dulkiø sprogimas, turëtø bûti pastatytos kartu su techninëmis þiniomis. Jie rengiami analizës platformoje apie galimà þalà darbo metu. Ðiandien vieninteliu bûdu turi bûti paruoðtos abi dalys ir komponentai.Prietaisai, apsauginës sistemos, dalys, mazgai turi bûti gaminami ið tokiø produktø, kad jie jokiu bûdu nebûtø prijungiami prie uþdegimo. Tai rodo, kad jie negali bûti degûs, taip pat negali chemiðkai reaguoti su sprogiuoju turiniu. Tai reiðkia, kad jokia pagalba negali neigiamai paveikti apsaugos nuo sprogimo. Jie nori bûti atsparûs korozijai, dengimui, elektros srovei, mechaniniam stiprumui ir temperatûros poveikiui.Galiausiai ATEX direktyva pirmiausia sukuria gyvenimo vertæ ir þmoniø sveikatà.