Derio kasos aparatas

Gauta ið novitus lupo kasos yra labai svarbi medþiaga investuotojui ir klientui. Pagrindiniai ið jø yra ápareigoti iðduoti tokius pardavimo árodymus, o kiti turi gauti jø gavimà.

Deja, kai kurie ið mûsø nemoka daug daugiau dëmesio sàskaitoms, kurios gali sukelti rimtø pasekmiø sëkmei. Kiek laiko turëtume iðlaikyti tokius spaudinius ið kasos aparatø ir kokiomis formomis jie gali bûti naudingi mums?

Verslininkø atveju klausimas yra gana paprastas. Jie turëtø saugoti savo èekiø kopijas 5 metams - patikrinus mokesèiø inspekcijà. Kodël ðis dokumentas visada yra klientas?Ðis nedidelis popieriaus lauþas daugelyje sëkmiø gali bûti milþiniðkas. Jei þinome kasos èekio galiojimà ir þinome, kaip tinkamai saugoti toká dokumentà, mes galime gauti daug. Tai visø pirma taikoma tiems elementams, kuriuose mes esame priklausomi nuo ásigytø prekiø reklamavimo ar pristatymo ir pinigø. Tokiu atveju pardavëjas papraðys mums parodyti gavimo - patvirtinto sandorio patvirtinimà. Kiek laiko turime galvoti, kai kvitas padës mums sukurti skundà? Pirkdami maisto produktus galime praneðti apie su jais susijusias problemas iki 3 dienø. Ilgesná laikà turëtume iðlaikyti ðias pajamas, kurios yra drabuþiø, avalynës, baldø ar RTV árangos pirkimo dokumentas. Èia ástatymas suteikia mums iki 24 mënesiø galimybæ nustatyti paþeidimus ir praneðti apie skundus. Tiesiog laiku, jei nenaudosime kvito, mûsø skundas nebus priimtas. Kuo svarbesnis yra reklamuojamo produkto numeris, tuo pelningesnis nuostolis, susijæs su tokio pardavimo patvirtinimo dokumento nebuvimu.

Nepamirðkime apie kvitus, kuriuos pardavëjas turi mums pateikti perkant. Taip pat uþtikrinkime, kad tokius dokumentus pateiktume sveikai. Mes galime sukurti vokus, kuriuose galime gauti kvità chronologinëje organizacijoje, galime paskirti specialø langelá paskutinæ kryptá. Svarbu, kad dokumentas, patvirtinantis sudarytas sutartis, bûtø dëvëtas tol, kol yra pagrindas pateikti skundà.