Dulkio dalinimas biauystok

Nuo sparèios pramonës ðakø plëtros, daugiausia susijusios su medþiagø ir ávairiø rûðiø medþiagø perdirbimu, gamybos ámonës kovoja su pernelyg dideliu apdulkinimu darbo aplinkoje. Paskutinio prijungimo sunkumai nëra susijæ su viena sauga gamybos salëje, nes þinoma, kad daugelis pramoniniø dulkiø yra degûs, taip pat gali lengvai sukelti sprogimà ar gaisrà.

Taèiau taip pat labai svarbus klausimas yra darbuotojø sveikata, kuriems kyla neigiamas dulkiø tarðos poveikis. Kaip rodo tyrimai, þaidimas pernelyg dulkëtoje patalpoje sukelia daugybæ ligø, pradedant nuo kvëpavimo centro ir vëþio plauèiø.Kadangi ámonës rûpinasi darbuotojø sveikata ir komfortu bei rûpinasi apsauga darbo aplinkoje, ámonës investuoja á dar labiau naudingas pramonëje esanèias dulkiø iðtraukimo sistemas. Yra daug bendroviø, veikianèiø rinkoje, visapusiðkai diegiant dulkiø ðalinimo sistemas. Kuriami individualûs tikslai, kuriuose derinami konkreèios gamybos parduotuvës poreikiams pritaikyti sprendimai.

Be ciklono separatoriø prasideda audiniø filtrai. Oro valymo technologijos priklauso nuo dulkiø, su kuriomis susiduria atitinkama ámonë, rûðys.Manoma, kad labiausiai þalingos dulkës susidaro aðtrinant, ðlifuojant ir poliruojant. Kiti smulkiø medþiagø susidarymo ðaltiniai yra medienos, biomasës, stiklo, keramikos, kalkiø, metalurgijos ir kasybos sektoriuose apdorojimo procesai. Kai bus þinoma, dulkiø ekspozicija yra labai bloga þmogaus sveikatai ir daþnai dulkëtoje aplinkoje dirbantys þmonës kenèia nuo susijusiø profesiniø ligø. Dël ðios prieþasties naudinga dirbti su svarbiausiomis dulkiø maþinimo projekto pastangomis.

Naujos filtravimo sistemos turi didelá glamûrà ir puikià saugos praktikà vietose, kur sukelia pernelyg didelë dulkiø tarða. Dulkiø ðalinimas yra svarbi tinkamos tokios ámonës veikimo sàlyga, todël verta atidëti filtravimo sistemas ir investuoti á tikràjá árenginá. Yra keletas ámoniø, kurios specializuojasi dulkiø ðalinimo árenginiuose Lenkijos rinkoje, kurios grindþiamos kitais bûdais ir sprendimais. Nuo sudëtingø moduliniø sistemø iki tam tikrø hibridiniø árenginiø.