Duomeno filtravimas excel

Pramonës ðakø galioje mes atsisakome dulkiø, kurios yra sprogios dulkës ir oro miðiniai, dulkiø. Taigi jie yra normalûs procesai, susijæ su akmens anglies, medienos pramonës, biomasës, maisto pramonëje esanèiø organiniø dulkiø, chemijos pramonës dulkiø ir tt Atex dulkiø surinkëjas yra sprogstamoji dulkiø surinktuvas, parengtas kartu su ES direktyva Atex.

Naudojame árankiø rinkiná sprogstamoms dulkëms ir oro miðiniams bei visiðkiems árenginiams, pagamintiems pagal svarbià direktyvà 94 / 9WE ATEX. Jie gali bûti naudojami dulkëms ðalinti greta „St1“ ir „St2“ sprogimo grupës. Mûsø filtrø sistemos turi 3D kategorijas. Todël jis bus sukurtas kiekviename kambaryje, kuris yra klasifikuojamas kaip ne pavojinga zona, taip pat sprogimo rizikos srityse 22.

Norëdami apsaugoti árenginius, turime du svarbius metodus:

https://ecuproduct.com/lt/fresh-fingers-veiksmingas-kovos-su-mikozes-preparatas-skirtas-koju-ir-nagu-odai-priziureti/

Sprogimo slopinimo metodasÐi technika naudoja sistemas, kurios automatiðkai reaguoja á sparèiojo spaudimo pradþià ir sumaþina sprogimà pumpuruose. Sistema turi slëgio jutiklius, kurie suranda susidariusá sprogimà, nurodo centrui, kuris su pakeitimu pradeda veikti cilindro voþtuvà su gesinimo priemone. Sistemos reakcijos laikas nuo sprogimo nustatymo iki jo eliminacijos yra apie 60 ms. Labai stiprus sprogimo slopinimas neleidþia sukurti didelio destruktyvaus slëgio.

Sprogimo palengvinimo metodasTai apima visø rûðiø membranø ar dekompresijos plokðèiø, kurios suteikia apsaugoto prietaiso sprogimo slëgá á iðoræ, naudojimà. Tokiu bûdu slëgis, kurá jis atlieka apsaugotame árenginyje, bus apribotas iki nepavojingos vertës. Naudojame ávairiø tipø technines diafragmas: apvalias arba staèiakampes, plokðèias ar iðgaubtas, su plyðimo jutikliu arba ne, pagamintas ið anglies arba rûgðèiai atsparaus. Naudojant sprogimo liepsnos dimensijà, bûtina nustatyti sunkià zonà prie diafragmos.

Be to, paskirtø sprogimo pavojaus zonø naudojimas konkreèiam árenginiui, jo visai veiklai ir sudedamosioms dalims yra suderintas taip, kad jie yra vieninteliai, kurie nesukëlë dulkiø uþsidegimo ðaltinio.