Fiskalinis uwiebodzin kasos aparatas

Kai mes parduodame produktus ar paslaugas asmenims (tiems, kurie nevykdo verslo, turësime kasos aparatà arba fiskaliná spausdintuvà. Po pirkimo labai svarbu pateikti fiskaliná prietaisà ir fiskalizuoti. Visi su kasos aparatu susijæ formalumai turëtø bûti uþbaigti per du mënesius nuo jo ásigijimo.

Bioveliss Tabs Bioveliss Tabs - Veiksmingas lieknėjimo sprendimas, nereikalaujantis išsiurbti riebalų

Pateikimas kompetentingos mokesèiø inspekcijos vadovui turëtø bûti pateiktas prieð pradedant áraðyti pardavimà fiskalinës sumos. Kà reikëtø rasti tokiu praneðimu? Visø pirma, turëtumëte raðyti, kuris bus visas kaseèiø skaièius, paimtas biure. Taip pat turëtumëte nurodyti adresø vietas, kuriose jie bus persodinami.Finansø ministro 2012 m. Lapkrièio 29 d. Potvarkis tiksliai apibrëþia kasos aparatø ataskaitø teikimo bûdà. Pasak jo, bent jau praradimo dienà turëtø bûti árengtas kasos aparatas, kuris bus iðleistas ið kasos aparato, bent pusë kasos aparatø, apie kuriuos praneðta mokesèiø inspekcijos vadovui. Kito mënesio pradþioje á apskaità turëtø bûti átraukti kiti kasos aparatai.Kaip mes jau praneðëme ir nurodëme kasos aparatus, turime parengti jø apmokëjimà. Tai yra bûtina, jei planuojame naudotis kasos aparatais ir spausdintuvais verslo praktikoje.

Koks yra kasos aparato apmokëjimas? Dël fiskalinio modulio (mokesèiø mokëtojo mokesèio identifikavimo numerio paskirstymo fiskaliniam kasos aparatui. Pamàstykime apie tai, kad tai paskutinë vienkartinë veikla, ji egzistavo ir buvo negráþtama. Labai svarbu, kad kasos aparato apmokestinimà profesionaliu bûdu atliktø gerai apmokytas technikas. Klaidos sëkmës atveju bus neámanoma panaikinti klaidingai atliktos fiskalizacijos, reikës nusipirkti naujà kasos aparatà, o tai reiðkia didelius sànaudas. Dël kasos aparato apmokëjimo, bus galima já paskelbti fiskaliniu bûdu. Nuo ðiol kasoje bus registruojamos kasdieninës ataskaitos, kuriose pateikiama informacija apie kasdieniø pardavimø problemà.Atlikæ kasos aparato apmokëjimà, turite apie tai praneðti atitinkamos mokesèiø inspekcijos vadovui per septynias dienas. Tai padës jums gauti registracijos numerá.