Geros sveikos pyragai

Ðiais laikais vis daugiau santuokø yra nëðtumo problemos. Taigi, ið tikrøjø yra didelë toksinø koncentracija artimiausiuose valgiuose. Ðtai kodël reklamuojate, kad atliktumëte bûtinus testus, kurie bus teisiami, arba mes sprendþiame nevaisingumà, arba tiesiog turime blogà sëkmæ.

Kaip ðis klausimas veikia? Þinoma, reikia þinoti savo spermos pavyzdá. Svarbu tai pasiekti per masturbacijà ir maþai lytiniø santykiø. Vidutine kaina ásigyjame specialø prezervatyvà, kuris supaprastins spermos pristatymà á tikslinæ temà.Kas nutinka vëliau su paþástamu spermu? Po jo ávedimo vyksta suskystinimo procesas. Kitaip tariant, nuoseklumas nuo pusiau kieto iki tiesios. Paprastai tai yra apie deðimt minuèiø. Jis neturëtø bûti ilgesnis nei valandà. Tokiu atveju turime atlikti tinkamas sveikatos problemas. Spermos turëtø bûti renkamos esant kûno temperatûrai artimoje temperatûroje arba apie trisdeðimt ðeðiø laipsniø Celsijaus.Po visiðko suskystinimo spermos tûris ir vandenilio jonø koncentracija yra kvalifikuoti. Be to, mes tikriname klampumà perkeliant spermà ið vieno indo á kità. Ji turëtø pasiekti ðiek tiek daugiau nei vandens klampumas.Ðis parametras yra visas mëginio iðvaizda. Sperma po suskystinimo turëtø turëti pilkðvai baltà spalvà ir naudoti vienodà konsistencijà.Moksliniø tyrimø centre verta apsilankyti specializuotame centre - Krokuvos vaisingumo tyrime. Be to, svarbiuose uþsienio miestuose yra gana didelë taðkø suma, kur mûsø spermatozoidai yra iðbandyti prieð hipotetiná jos mokëtojo nevaisingumà. Manau, kad nëra prasmës palaukti su dabartine ir gydyti garantijà daug daugiau, nei praleisti pastoviu neapibrëþtumu.