Gesintuvai naudojami gyvo arenginio gaisro gesinimui

Gaisrai, atsirandantys atskiruose kambariuose, kuriuose yra maþas kubinis tûris, paprastai iðnyksta iðlaikant vandens garus.Garas naudojamas patalpose, kuriø tûris yra apie 500 m3. Turi bûti nedidelës erdvës.Garo kaip gesinimo medþiaga „garø ugnies gesinimas“ atviruose pavirðiuose negali bûti naudojamas dël jo maþesnio savitojo svorio, kuris sumaiðomas neatliekant tinkamos gesintuvo koncentracijos.

Be to, maþø, bet nesandariø patalpø sëkmei gesinimo garø naudojimas taip pat yra beveik funkcionalus ir efektyvus.

Daþniausios patalpos, kuriose vandens garai pereina prie draudimo ir uþdarymo gaisrø, yra: degiøjø medþiagø ir medienos dþiovyklos, naftos produktø siurbimas, vulkanizavimo katilai, iðtaisymo kolonos ir laivai.Ði gesinimo medþiaga taip pat yra susijusi su kietø objektø gaisrø gesinimu, kuriø negalima uþgesinti kontakto su vandeniu pabaigoje.

https://d-nus.eu/lt/

Vandens garai, kurie retai naudojami gesinti skysèius, kuriø temperatûra yra kas 60 ° C. Ugnies vietos gesinimas ar gesinimas bus efektyvesnis, tuo didesnë skysèio uþdegimo temperatûra.

Naudojant garà, degimo zonoje prasiskverbia degios dujos. Taip pat yra deguonies koncentracijos sumaþëjimas iki vertës, kuria tolesnis degimas yra blogas. Garø ir alkoholiø miðinyje degimo zonoje ir gaisro pavojus 35% vandens garø koncentracija sukelia degimo proceso sustabdymà ir tolesnës degimo galimybës nebuvimà.

Gesinimo procesas neabejotinai yra labai funkcionalus, kai naudojamas soèias garas, kuris reklamuojamas slëgiu nuo 6 iki 8 atmosferø.