Grynojo pinigo registras bis bis

Kiekvienas verslininkas, kuris savo ámonëje naudoja fiskalinius kasos aparatus, kasdien kovoja su ávairiomis problemomis, kurias gali sukelti ðie árenginiai. Kaip ir visos elektroninës árangos, kasos aparatai nëra nepriklausomi nuo privalumø, o kartais jie suskaidomi. Ne ámonës savininkas þino, kad bet kokiame elemente, kuriame áraðai tvarkomi naudojant kasos aparatus, jie turëtø prisiminti kità árenginá, jei ávyktø esminis gedimas.

Dël to, kad trûksta atsarginiø kasos aparatø, skirtø parduoti prekes ar pagalbà, mokesèiø inspekcija gali paskirti nuobaudas, nes tai neleidþia pardavimø sàraðui sugadinti, kai pagrindinis árenginys sugenda. Dokumentuose, saugomuose kartu su kasos aparatu, turëtø bûti átraukta fiskalinë kasos aptarnavimo knyga. Ðiame tekste ne tik visi prietaiso remonto darbai, bet ir duomenys apie kasos aparato fiskalizavimà arba jo atminties pakeitimus. Paslaugø knygoje turi bûti áraðytas unikalus numeris, kurá mokesèiø inspekcija gavo kasininkui, ámonës pavadinimà ir patalpø, kuriose tvarkomas kasos aparatas, adresà. Visos ðios pastabos yra bûtinos norint sëkmingai kontroliuoti mokesèiø inspekcijà. Visos kasos aparato naujienos ir pokyèiai vyksta specializuotos paslaugos pratybose, kurias kiekvienas verslininkas, naudodamas kasos aparatus, turëtø pasiraðyti sutartá. Labai gerai - turëtumëte informuoti mokesèiø inspekcijà apie visus kasos tarnybos pakeitimus. Pardavimai kasos aparatuose turëtø bûti atliekami nuolat, todël sëkmingai uþpildant kasos aparatus, turite keistis atmintimi kitam, o tuo paèiu ir atminties skaitymui. Tikëtina, kad kasos atminties skaitymas - ir tais atvejais, kai jis taisomas, atliekamas tik ir tik ágaliotam subjektui. Be to, veikla turi bûti vykdoma dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Skaitydami fiskaliná kasà, sukuriamas atitinkamas protokolas, kurio viena kopija patenka á mokesèiø inspekcijà, o naujas - verslininkui. Jis reikalauja, kad tas pats protokolas bûtø saugomas kartu su ávairiais dokumentais, susijusiais su kasos aparatu - jo veikimas gali paskatinti bausmæ.