Kasos aparatai ir terminalas

Fiskalinis kasos aparatas yra nepakeièiamas bet kurios bendrovës, garantuojanèios pajamas ið prekybos, elementas. Tinkamo prietaiso parinkimas yra labai praktiðkas - yra keletas funkcijø, kurias reikia derinti. Èia yra svarbiausi privalumai, kurie turëtø bûti tinkami kasos aparatai.

Áranga, kurià turëtø turëti kiekvienas kasos aparatas.

1. Paslaugø skaidrumas. Jis netiki, kà paslëpti, kasos aparatas yra patiekalas, kuris nori informacijos ið mokesèiø departamento. Todël bûtina susipaþinti su savo paslauga, kuri turëtø veikti dideliame, graþiame ir ðviesiame. Èia labai svarbi vartotojo sàsaja, kuri turëtø bûti ergonomiðka ir praktiðka. Jam neturëtø bûti pernelyg daug nereikalingø nuorodø, bet tik tai, kas bûtina, kad registras veiktø tinkamai.

2. Ðiuolaikinës funkcijos. Kodël? Nes tai yra darbuotojo darbo patogumas. Pavyzdys? Puiki kasos aparato forma turëtø bûti integruotas svoris, kuris bus kiekvienas, susijæs su kasos aparatu. Kodël? Tai visø pirma susijæ su pozicijos patogumu ir artimesniu vykdymu. Atsiþvelgiant á pirmiau minëtà svorá, sveèiui nereikës paimti ið ávairiø prietaisø, be to, jam nereikës apskaièiuoti tinkamos kainos tuo atveju, kai eisime atlikti materialinæ vertæ.

3. Brûkðninio kodo skaitytuvas. Ðis patiekalas, nors ir nepastebimas, labai skatina ir padeda dirbti. Sveèiø nereikia ávesti atskirø sumø á fiskalinæ valiutà, jis gali jà automatiðkai paruoðti, pasirinktà brûkðniná kodà priartinant prie patiekalo. Todël jis neturi remtis nereikalingais klausimais ir, beje, jis greièiau aptarnaus árenginá vartotojams.

4. Gera kasos aparato forma taip pat turëtø turëti gerà priemoniø rinkiná, kuris leistø já uþkirsti kelià treèiøjø ðaliø poveikiui. Ðiuolaikiniai kasos aparatai su ekranu (ne tik jutiklinis ekranas leidþia ávesti atitinkamà kodà, kuris leis darbuotojui, atsakingam uþ darbà, kasoje. Tai apie pinigus, surinktus á langelá.

Mes þinome, kad negalime pamirðti daugelio papildomø elementø, kai, pvz., Tinkami patvirtinimai, patvirtinimai ir antrieji dokumentai. Visa tai garantuojame, kad mûsø kiðenëje atlikti sandoriai yra graþûs ir dideli.