Kasos aparatas ir fiskalinis spausdintuvas

Kaina pirmiausiaKiekvienas mëgsta pirkti pigiai. Svarbus dalykas, á kurá atkreipiame dëmesá pradþioje, yra kasos kaina. Ir atsakymai yra gana dideli - nuo 1000 PLN iki net 4000 PLN. Galø gale, fiskaliniame árenginyje kaina nëra teisinga, taèiau kasos aparato koregavimas pagal verslo poreikius.

Darbo tipasTada yra svarbiausias kriterijus. Kalbant apie tai, kiek vartotojø jûs duodate dienos metu, kiek jûs turite asortimentà, kokiu pavidalu jûs vykdote verslà, jums reikës kasininko, pritaikyto jûsø poreikiams. Nebijokite pasakyti kasos pardavëjui apie ðias akimirkas, nes dël ðios dienos jis galës pasirinkti prietaisà, kuris bus naudingas didesnëms pajamoms jûsø prekybos ámonëje.

Kokius tipus daliname su mokesèiø kasos aparatais?

Bliss HairBliss Hair Veiksmingiausias būdas pasiekti maksimalų plaukų atsinaujinimą

Vienos vietos kasos aparataiTokie kasos aparatai paprastai matomi sandëliuose, prekybos centruose, kioskuose ir aukðtesnëse aptarnavimo dalyse. Jie turi maþesnæ þaliavø bazæ nei neðiojamieji kasos aparatai, todël jie naudojami visur, kur pasirinkimas yra labai didelis arba labai daþnai keièiasi. Á atskirà kasos aparatà visada galima prijungti naujus árenginius, pvz., Elektronines svarstykles ar kompiuterius. Visada reikia þinoti, kad vienkartiniai piniginiai kasos aparatai turi skirtingas vertes ir techninius parametrus, palyginti su modeliu ir kaina. Prieð perkant verta patikrinti, ar kasos aparatas bus naudingas mûsø darbui.

Sisteminiai kasos aparataiTai yra sudëtingesnës ir tuo paèiu naudingiausios ðio modelio priemonës. Sistemos kasos aparatai buvo sukurti atsargiai apie knygà pardavimo sistemoje. Jie naudojami kai kuriø rûðiø parduotuvëse ir prekybos centruose, kuriuose yra didelis eismas. Sistemos kasos aparatas gali bûti integruotas su kompiuteriu, kuriame yra pakrauta pardavimo programinë áranga. Jis gali bûti derinamas su kitais árenginiais, pvz., Brûkðninio kodo skaitytuvu arba parduotuvës skalë. Þinoma, vieno sëdynës ir neðiojamieji fiskaliniai kasos aparatai taip pat gali bûti derinami su kompiuteriu, o sëkmës sistemoje kasos aparatai siunèia duomenis realiu bûdu. Sisteminiai kasos aparatai yra itin elegantiðka ðio tipo árankiø versija. Jis neketina investuoti á tokias kasetes, vykdydamas maþas maþmeninës prekybos ar paslaugø vietas. Galiausiai, platesnëse maþmeninës prekybos vietose sistemos kazino yra efektyviausias sprendimas ir verta juos nusipirkti.