Kasos aparatas kompiuteryje

Naujo nacionalinio vardo kasos pasirinkimas turëtø bûti labai gerai apgalvotas, ypaè jei norime ásigyti árangà, kuri mums siûloma daugelá metø. Turime labai kruopðèiai galvoti ne tik apie vienà kasos aparato pasirinkimo bûdà, bet ir apie paèià spausdinimo procesà, kuris atlieka itin svarbià funkcijà. Jei labai rimtai atsiþvelgsime á visus svarbiausius kasos aparato techninius parametrus, tuomet jis svarstys labai didelá pelnà ið kitø mûsø kasos veiklos sànaudø.

Kai minëta anksèiau, labai svarbus parametras, kurá reikia spræsti, yra tinkamo spausdinimo mechanizmo pasirinkimas. Ðiuo metu mes galime rinktis ið bet kokiø adatos spausdinimo mechanizmø ir terminio spausdinimo mechanizmø, kurie turi dar didesná ásipareigojimà. Adatos mechanizmai yra labai aiðkûs ir, svarbiausia, neabejotinai lëtesni nei terminiai árenginiai. Verta pridurti, kad norint tinkamai veikti, reikia spalvotø juosteliø. Kasos aparatai, kuriuose naudojami taðkø matricos mechanizmai, paprastai yra labai populiarûs, todël jie atkreipia dëmesá á klientus, kurie pirmà kartà traukia dëmesá á vertæ, o antraisiais kasos aparatø techniniais parametrais paliekamas papildomas planas.

„Posnet“ mokesèiø spausdintuvas su pakeitimais yra labai diskretiðkas ir veikia labai greitai. Þinoma, ðiek tiek trûkumas yra poreikis naudoti specialø terminá popieriø, kuris yra ypaè dvigubai brangesnis nei anksèiau paminëtas ofsetinis popierius, paprastai naudojamas taðkø matricos spausdintuvuose. Jûs turëtumëte prisiminti daugiau ir spausdintus terminio popieriaus ritinius turite laikyti oriai. Dël vestuviø dar labai spausdintuvai turi elektroninæ èekiø kopijà, kurià abu svarsto mokesèiø tarnyba. & Nbsp; & nbsp; Ðie duomenys turi bûti saugomi kas penkerius metus, nes paskutinis etapas, kai mokesèiø inspekcija turi ágaliojimus atlikti patikrinimà.

Verta investuoti á dideliø ámoniø fiskalines kiðenes, pvz., „Posnet“. Ðiuo metu ðis gamintojas gali pasiûlyti geriausius kasos aparato techninius parametrus, kol paskutiniai fiskaliniai prietaisai patenka á patrauklià reklamà.