Kasos aparatas kura asigyti

Á kasos savininko pareigas áeina ne tik darbas, susijæs su jø pirkimu ir fiskalizavimu. Atvirkðèiai, jie susijæ su kiekvienu paskesniu laikotarpiu, kai mes gauname ið konkretaus fiskalinio kasos. Kas tada priklauso artimiems tikslams?

Kà turime daryti su mokesèiø ástatymais, susijusiais su kasos aparatø laikymo ir naudojimo dydþiu?

1. Kvitai, áplaukos.

Svarbus dalykas yra áplaukos. Jûs girdëjote apie veiksmus, kad klientai gautø kvitus ið pardavëjø. Ne tokie veiksmai? Kvitas yra simbolis, kad mokesèiø inspekcijai mokëtinas mokestis buvo pateiktas pardavëjo sàskaitose. Kvito nebuvimas gali sutapti su tuo, kad á ðá mokestá nebuvo atsiþvelgta. Taigi mes esame èia, kad galëtume imtis priemoniø, pavyzdþiui, mokesèiø ir konkurencijos nesàþiningumo.

2. Dienos fiskalinë ataskaita.

Kasdieninë fiskalinë ataskaita yra dar vienas ásipareigojimas, kurá verslininkas yra priverstas. Na, baigus kiekvienà dienà (bet ir prieð kità dienà, verslininkas yra priverstas pateikti ataskaità. Joje bus nustatyta tam tikra mokesèiø vertë, kurià verslininkas turi sumokëti mokesèiø inspekcijai, bûdingà jos bûstinei. Paprasta? Nepamirðkime, kad ði ataskaita norima sëkmingai vykdant fiskalinæ kontrolæ.

3. Mënesinë fiskalinë ataskaita.

Be to, kaip ir dienos ataskaitos sëkmei, bûtina parengti analogiðkà mënesinæ ataskaità. Þinoma, svarbu atsiþvelgti á viso mokesèio, kurá turime mokëti uþ visà mënesá, vertæ. Kaip turëtume parengti ðá praneðimà? Dël ðios prieþasties mintis yra pakankamai paprasta. Mënesinë fiskalinë ataskaita pageidauja, kad ji bûtø pateikta iki praëjusios mënesio dienos.

4. Kasos aparatas.

Kasos aparato naudojimui taikomas ápareigojimas áraðyti áraðus á kasos knygà. Svarbu, kad ðie áraðai, taip pat visos knygos, bûtø saugomi lauke, esanèiame ðalia kasos aparatø. Þinoma, ðie tekstai bus klausiami mokesèiø inspekcijos, kurià atlieka mokesèiø inspekcija, metu.

Santrauka: & nbsp; Kasos aparatai turi daug atsakomybës. Taèiau juos uþpildydami turime garantijà, kad teisëtai imsimës sumos. Tuo metu mes galime lengvai árodyti atlikdami ávairias mokesèiø inspekcijas, kurias sukûrë Mokesèiø tarnyba.