Kasos aparatas registruojantis akta

Kasos aparatas, þinomas kaip kasos aparatas, kaip automobilis, turi bûti periodiðkai perþiûrimas. Nors ðiuo atveju aptariama perþiûra turi bûti baigta ne vëliau kaip praëjus dvejiems metams nuo neseniai atliktos perþiûros ar fiskalizavimo. & Nbsp; Kasos aparato apþvalga, kriziø kaina svyruoja nuo 100 PLN iki 200 PLN, kai vaþiuojama.

Ápareigojimas perþiûrëti kasos aparatus atsiranda ið sveikø teisës aktø. Dvejø metø finansinës kasos perþiûros laikotarpio teisinis pagrindas yra § 7 dalis. 1 punktas 6 kartu nuo 16 paragrafo 1 dalies. Finansø ministro 2008 m. Lapkrièio 28 d. Potvarkio 1 nuostata dël kasos aparatø naudojimo sàlygø. Kartu su ástatymu ir, be abejo, Baudþiamojo kodekso 61 straipsnio 3 dalies nuostatomis, kasos aparato perþiûros nevykdymas ar netinkamas atlikimas yra þinomas, kai knyga yra neteisingai vykdoma ir gali bûti skiriama bauda uþ mokesèiø paþeidimus. Vis dëlto pigesnis variantas kiekvienoms dvejø metø perþiûrai yra já ágyvendinti kasmet. Kalbant apie kasos aparatø perþiûrà, taip pat svarbu paminëti tinkamà laikà, kuris vyksta Mokesèiø kodekso pagrindu. Kartu su menu. Ðio ástatymo 12 straipsnio 3 dalyje nustatyti geguþës mën. Nustatyti terminai atliekami tà paèià dienà, kuri yra einamojo mënesio diena, kuri atitinka pradinæ dienos datà, ir jei paskutinio mënesio paskutinës dienos dienà nebuvo tokios dienos.

Pareiga priþiûrëti kasos perþiûros datà yra fiskalinio kasos aparato akivaizdoje. Savininkas turëtø informuoti techninës prieþiûros specialistus apie tokio patikrinimo bûtinumà per dvejus metus nuo naujo patikrinimo. Kasos tarnautojas, praëjus 5 dienoms nuo fiskalinio kasos savininko praneðimo dienos, privalo atlikti privalomà kasos aparato techniná patikrinimà (kasos reglamento 31 straipsnio 4 punktas.

Kasos aparato techninës bûklës perþiûra visø pirma turëtø patikrinti visø tikrinimo plombø bûklæ, bûsto bûklæ, fiskaliniø dokumentø suprantamumà, darbo programà, veikimo teisingumà, atminties bûklæ ir baterijø bûklæ.Siekiant iðvengti mokesèiø nuobaudø mokesèiø inspekcijos poþiûriu, mokesèiø mokëtojas turëtø stebëti kasos patikrinimo datas.