Kasos aparatas

Kiekvienas verslininkas, turintis fiskaliná kasà privaèioje ámonëje, kasdien kovoja su antra problema, kurià ðie patiekalai gali sukurti. Kaip ir bet kokia elektroninë áranga, kasos aparatai nëra nepriklausomi nuo savybiø ir kartais sugadina. Ne kiekvienas ámonës savininkas þino, kad bet kuriame registro áraðymo taðke naudodamasis kasos aparatu jis turëtø prisiminti kità prietaisà - tik pirmojo gedimo atveju.

Atsarginiø kasos aparatø nebuvimas parduodant produktus ar paslaugas gali paskatinti mokesèiø inspekcijos nuobaudas, nes tai neleidþia, kad pagrindinis laiðkas suskaidytø pardavimo laiðkà. Dokumentuose, saugomuose kartu su kasos aparatu, turëtø bûti átraukta fiskalinë kasos aptarnavimo knyga. Ðiame tekste ne tik visi prietaiso remonto darbai, bet ir patarimai, kaip apmokestinti kasos aparatà arba pakeisti jo atmintá. Paslaugø mene norite ávesti daugiau unikaliø numeriø, kuriuos mokesèiø inspekcija gavo kasininkui, ámonës pavadinimà ir patalpø, kuriose naudojamas kasos aparatas, adresà. Visos ðios pastabos yra bûtinos siekiant sëkmingai atlikti mokesèiø patikrinimus. Visi nauji kasos atminties elementai ir jø remontas priklauso specializuotos tarnybos uþduotims, su kuriomis kiekvienas kasos aparatø naudotojas turëtø pasiraðyti sutartá. Dar daugiau - turëtumëte informuoti mokesèiø inspekcijà apie visus kasos paslaugos pakeitimus. Pardavimai kasos aparatuose turëtø bûti atliekami nuolat, todël, sëkmingai uþpildant kasos aparatà, turite keistis savo nuomone apie ðiuolaikiðkà, tuo paèiu turint atminties skaitymà. Perskaitykite savo atstovaujamà kasos atmintá - taip pat ir tada, kai tai keièiasi, bet tik ágaliotas subjektas. Be to, ðis darbas turi bûti baigtas dalyvaujant mokesèiø inspekcijos darbuotojui. Skaitydami fiskaliná kasà, sudaromas atitinkamas protokolas, kurio viena kopija patenka á mokesèiø inspekcijà ir kità - verslininkui. Jis turi saugoti ðá protokolà kartu su ávairiais dokumentais, susijusiais su kasos aparatu - jo trûkumas gali paskatinti pareigûnø nuobaudà.