Kasos aparato grathinimas 90

Jûs nesate saugus, jûsø ámonëje naudingas mokesèiø kasos aparatas? Patikrinkite! Paprastai ápareigojimas uþregistruoti pardavimus kasoje priklauso nuo verslininkø, kurie parduoda produktus ar paslaugas finansiniams asmenims (ne ámonëms.

Finansø ministro 2014 m. Lapkrièio 4 d. Potvarkyje ávedama keletas ðios prievolës iðimèiø.Kada galësime taikyti vëlavimà nuo ápareigojimo turëti kasos aparatà? Visø pirma, mûsø apyvarta per praëjusius mokestinius metus sportininkams ir vienkartiniams ûkininkams negali virðyti 20 000. Lt. Jei mokestiniais metais pradëjome veikti, turësime pakeisti ðià ribà ið dalies. Taèiau atkreipkite dëmesá á tai, kad ðios ribos dydþiui neturi átakos pajamos, gautos pardavus ilgalaiká turtà, lengvas ir tinkamas vertes, kurioms taikomas nusidëvëjimas. Taèiau pasakykime, kad tokios sutartys turi bûti patvirtintos sàskaitoje faktûroje.Nepamirðkime, kad yra situacijø, kai visada patartina uþregistruoti pardavimus kasoje, jie taip pat nebus priversti mus iðleisti, jokio prasmës pelnui. Mano, kad ta paèia sritimi, inter alia, skystø dujø, vidaus degimo varikliø ir jø kiekiø, varikliniø transporto priemoniø, priekabø ir puspriekabiø, konteineriø, transporto priemoniø daliø be mechaninio pavaros, varikliniø transporto priemoniø svetainiø (iðskyrus motociklus, radijo ir telekomunikacijø árangos srityje; televizija, fotoaparatai, brangiøjø metalø medþiagos, tabakas ir alkoholis.Taip pat privaloma uþregistruoti fiskalinæ sumà elzab jota e & nbsp; taip pat neprivaloma pirkti daugiau, kai kurios paslaugos yra sëkmingos. Be kita ko, teikiamos tokios paslaugos: keleiviø veþimas automobiliø ryðiais, taksi transportavimas, motoriniø transporto priemoniø ir mopedø remontas, padangø keitimas, techniniai klausimai ir transporto priemoniø patikrinimai, medicinos ir odontologijos paslaugos, teisinës paslaugos, kosmetika ir kirpyklos.