Kasos aparato riba

Verslininkai, parduodantys produktus ar paslaugas naudodamiesi kasos aparatais, privalo nurodyti jiems kelis ásipareigojimus. Apskaitos kasos aparatai yra teisëtai reguliuojami buveinës regione. Atitinkami ástatymai ir nuostatai iðsamiai apraðo kliento ir kasos savininko pareigas. „Novitus“ fiskalinës ástaigos yra tinkamos tiek maþø, tiek dideliø parduotuviø grupëms. Ið karto po to, kai ásigijote árenginá, turite pasiraðyti sutartá su atitinkama paslauga - paslauga ne tik atliks visus remonto darbus, bet ir atliks fiskalizavimà.

Turite ið anksto praneðti mokesèiø inspekcijai apie ðià naujà veiklà, nes jame turi bûti padedama ðios ástaigos darbuotojo. Fiskalizacijos metu tarnybos darbuotojas spausdins kasos aparato ataskaità ir mokesèiø inspektorius parengs atitinkamà ataskaità. Ðiuos faktus investuotojas turi saugoti kartu su kasos prieþiûros darbais. Panaði procedûra taikoma ir kasos aparato fiskalinëje atmintyje. Verslininkas privalo pasirûpinti, kad kasos aparate galëtø dirbti tik maþas naujienas. Todël tai yra tik veiksmas arba produktø ar paslaugø skaièiavimas. Vargu ar kas nors þino, kad kasos aparatu pagalba registruojamas ne tik produktø pardavimas, bet ir visos paslaugos. Ðie klausimai yra tiksliai reglamentuojami atitinkamu ástatymu, kuriame iðvardijamos profesijos ir veikla, kurioje reikia pinigø. Dël to, kad nëra kasos aparato, ar dël to nebuvo uþregistruota pardavimo apimtis, mokesèiø inspekcija taiko grieþtas nuobaudas. Kasos aparato vartotojas turëtø prisiminti, kad kiekvienos dienos, bet ir savaitës, mënesio ir metø tikslais jis turëtø atspausdinti atitinkamà ataskaità, kurioje bûtø pateiktas iðsamus tam tikroje atsiskaitymo sezono metu atliktø veiklø sàraðas. Atitinkamø ataskaitø trûkumas taip pat gali bûti prieþastis, dël kurios biuras gali skirti baudà. Todël kiekvienas prekybininkas savo darbuotojams turëtø suteikti tinkamà mokymà kasoje. Nedaug verslininkø þino, kad verta bûti atsarginiu banku kiekvienoje vietoje, kurioje yra pagrindinis registras, nes jûs negalite sustabdyti pardavimo áraðymo netgi sëkmingai árenginio gedimo atveju.