Kasos nuoma buta

Fiskaliniai kasos aparatai novitus small plus e yra áraðymo árenginys ir geros mokesèiø ir PVM suma, tinkama maþmeninei prekybai. Kasos aparatas yra elektroninis.

Kai kurie finansiniai kasos aparatai neturi ámontuotos atminties arba jie nemoka jokiø duomenø, naudodami paèià atmintá, nes jie naudoja iðorinæ atmintá. Italijoje ir Graikijoje kasos aparatai atrodo panaðûs á Lenkijà, taèiau jie yra ðiek tiek skirtingai programuojami. Aktas, nustatantis kasos aparatø naudojimà registruojant prekes, yra Finansø ministerijos sprendimas dël privalomo maþmeninës prekybos registro.

Ðis ástatymas ápareigoja ámonæ registruoti pardavimus kasos aparatu, kuris já registruoja elektroninëmis technologijomis ir sumokëti sveikà biurà rengdamas privalomà kasdieninæ fiskalinæ ataskaità. Jûs galite iðleisti fiskalinius kasos aparatus, bet juos naudoti savo kompiuteryje. Dël ðiø puikiø kasos aparatø jie yra papuoðti elektroninës árangos patalpoje ámontuota programine áranga. Kasos aparatai su integruota nepriklausoma sistema turi ámontuotà PLU kodø registrà, o jø klientas gali veikti su kainomis, pavadinimais, kainomis ir, jei taikoma, ið prekiø pardavimo kylanèiais brûkðniniais kodais. Didelis kompiuteriø pagrindu veikianèiø kasos aparatø privalumas yra galimybë greièiau trukdyti duomenims, kuriuos galime keisti naudojant kompiuterinæ klaviatûrà. Tokie priedai yra naudingesni, nes jie leidþia susieti daugelá kasos aparatø vienoje sistemoje, kurià valdo kompiuteriø inþinierius arba asmuo, apmokytas vykdyti fiskalinæ programà.

Kompiuteriø sistemos, paremtos spausdintuvø, kurie, kartu su kasos ir kompiuterio naudojant specialià programinæ árangà, naudojimui. Tai neturi jokios prasmës, kad dabartinis klientas kasos pasirinkti pagalvokime apie tai, kad rezervo pinigø registrà. Rezervas kasos yra nepriklausoma vertë nesëkmës ruoðos árankius atveju. Ieðko specialø prietaisà kaltu dël okupuotos virð komerciniø ir paslaugø tinklà, tokiu atveju ið specialaus árenginio pirkimas yra ne koks nors labai brangiai kainuoja, ir klientø pasitenkinimas yra labai svarbus. Á mikroekonomikos klausimai atveju gali vaidinti didesná stiprumà.