Kasos riba 2017 m

Yra elementas, kuriame kasos aparatai yra nurodyti teisës normoje. Yra tie patys elektroniniai patiekalai, naudojami registruojant pajamas ir mokesèius, mokëtinus ið maþmeninës prekybos sutarèiø. Dël jø trûkumo prekës þenklo savininkui gali bûti skirta didelë finansinë bauda, kurios poveikis yra geras. Niekas nenori patys kontroliuoti ir mandato.Daþnai ekonominis darbas atliekamas daugelyje maþø teritorijø. Verslininkas atvësina savo gaminamus gaminius, o prekyboje juos laiko daugiausia, todël vienintelis laisvas pavirðius yra ten, kur yra stalas. Todël finansiniai árenginiai yra tokie pat bûtini, kai parduotuvëje yra didelis prekybos plotas.Tai tas pats, kas patenka á þmoniø, kurie atvyksta, sëkmæ. Sunku ásivaizduoti, kad savininkas perkelia didelæ fiskalinæ sumà ir puikias priemones, bûtinas jo geram naudojimui. Jie yra atviri rinkai, neðiojami fiskaliniai prietaisai. Tai nedideli matmenys, galingos baterijos ir lengvas aptarnavimas. Forma primena kredito korteliø naudojimo terminalus. Dël to jie yra puikus sprendimas karjerai katedroje, t. Y., Pavyzdþiui, kai mes turime kreiptis á klientà.Kasos aparatai taip pat yra dideli patiems klientams, bet ne verslo savininkams. Spausdintame kasos aparate vartotojas gali pateikti skundà dël apmokamo produkto. Taikydamas taikà, ðis fiskalinis dokumentas yra vienintelis mûsø pirkimo árodymas. Tai taip pat liudija, kad verslo savininkas atlieka oficialø veiksmà ir atlieka PVM uþ parduotas medþiagas ir pagalbà. Jei atsitiksime, kad parduotuvëje esantys fiskaliniai patiekalai bus atjungti ar gyventi, mes galime tai paskelbti biurui, kuris inicijuos atitinkamus teisinius veiksmus savininkui. Ji grasina jam didelæ didelæ finansinæ baudà ir vis labiau teismo procesà.Kasos aparatai taip pat padeda darbdaviams stebëti bendrovës finansus. Kiekvienos dienos pabaigoje atspausdinama kasdieninë ataskaita, o mënesio pabaigoje galime iðspausdinti visà santraukà, kuri parodys mums, kiek tiksliai mes uþdirbome pinigus. Dël ðios prieþasties mes galime laisvai patikrinti, ar vienas ið darbuotojø neatlygina savo pinigø, ar tiesiog, ar jø verslas yra naudingas.

Patikrinkite geriausius kasos aparatus