Kiaudinio pramone

Jei planuojame kalbëti apie kiekvieno darbuotojo ádarbinimà, labai svarbu, kad knygos vieta pramonës biuruose bûtø ðvari ir saugi. Jei savininkas neatitinka reikiamø darbo saugos ir sveikatos standartø, veikianèiø tam tikroje vietoje, jis negalës ádarbinti þmoniø, arba, jei jam reikia dideliø finansiniø nuostoliø, kad bûtø rastas paþeidimas, - jis pripaþins vietà anksèiau ar vëliau.

Gamybos pramonë naudojama naudojant ávairias maðinas ir rankinius árankius plastikai, maistui, chemijos produktams, metalams ir daugeliui kitø þaliavø perdirbti. Daugelis jø gyvena sausoje ir palaidoje statyboje, klube, su kuriuo yra neiðvengiama naujose ágyvendinimo stadijose, kad ðiose baudose esanèios dalelës randamos ore, kurá visi kvëpuoja. Kaip labai nemalonus lenkø sveikatai, ne tik laikinai, bet ir tuo pat metu ákvëpus nuodingas dulkiø daleles, mes suþinojome apie garsaus asbesto árodymus. Dabar jums nereikës paaiðkinti visiems, kad ilgalaikis þiedadulkëse uþterðtoje aplinkoje esantis asmuo liks abejingas Lenkijos plauèiams ir dël to jûsø namø bûklei.

Todël verta þinoti, kokia yra dulkiø ðalinimo sistemos konstrukcija. Jei serga mûsø maðinos gamybos namø aikðtele, kurioje dulkës iðleidþiamos net maþai, tuomet turëtume neabejotinai montuoti dulkiø ðalinimo árenginius, t. Y. Tokio aparato pasirinkimas priklauso nuo mûsø teikiamos tarðos rûðies, jø skaièiaus ir ploto, kuriame árenginys matuojamas. Todël sunku ávertinti tokio veiksmo iðlaidas. Þinoma, taèiau jau daugelá metø yra uþstatas, ypaè todël, kad dël to galime patys nebûti ieðkiniø ið buvusiø darbuotojø, kaltinanèiø mus dël profesinës ligos atsiradimo, kuris tikriausiai gyvena nemaloniai mûsø finansuose.