Kino maistas

https://start-detox5600.eu/lt/

Neseniai mes turëjome Valentino dienà, todël nusprendþiau, kad parengsiu toká informacijos bûdà savo draugei. Dizaino metu turëjau dviejø patiekalø vakarienæ ir desertà, pateiktà vyno ir kvapiøjø þvakiø grupëje ið tam tikros „DIY“ parduotuvës. Pirmoji idëja - ðukutës. Labai subtilus patiekalas, bet taip pat sunku paruoðti, nes midijos turi þinoti, gerai kepti, kad ið jø paimtø.

Deja, manæs virëjas yra gana vidutinis. Tiesà sakant, galëèiau pasakyti, kad tai pradedantysis, nes jis buvo arèiau tiesos. Jis rado nuotolinio smëlio batø receptà internete. Kad problema buvo suprasti pusæ teksto, nes viskas buvo pasakyta anglø kalba! Na, að nepadariau, viskas viskas á vertëjas ir mes patenka á elementà, kartu su virëjo intuicija (kurià að akivaizdþiai neturiu. Að nusprendþiau, kad að suteiksiu tokias midijas, apsuptas darþoviø. Taèiau að pamirðau, kad darþovës taip pat turëtø bûti paðalintos ir supjaustytos. Ji pradëjo stresà, nes laikas vis maþiau ir að buvau labai fone. Að pradëjau supjaustyti darþoves, að tiesiog atsitiko turëti pirðtø þiedà ... Na, að nepadariau natûralaus tipo. Jis paþvelgë á idëjà - darþoviø pjaustytuvà. Tai tikrai buvo trenktis. Að ne tik iðgelbëjau kelias akimirkas pjaustymui, bet neturëjau bijoti savo veiksmø, kai naudoju pjaustytuvà. Kai viskas buvo pasirengusi, að suðuko ðukes ant sviesto. Þinoma, þinoma, viskas buvo kepta, kai nuotrauka ið þiniatinklio dalies, kur suradau receptà. Taèiau að pamirðau, kad norëjau paruoðti tam tikrà sriubà. Að greitai ðoktelëjau á netoliese esanèià rûgðèiosios sriubos parduotuvæ stiklainiame ir iðmetiau já á puodà, o tada tik patyriau. Desertui gaminio ledai buvo paruoðti ðaldiklyje ðaldiklyje. Gerai, kad að pats motyvuosiu, jei tai padariau prieð dienà, nes negalëèiau nieko daryti. Turiu pripaþinti, kad paskutinës minutës, iðgelbëjusios mane, darþoviø pjaustytuvas iðsaugojo mano dviejø patiekalø vakarienæ. Luba nustebino ir labai gerbë mano kulinarinius ágûdþius.