Kompiuterine programa teksto radymui

„Enova 365“ sistema yra ERP klasës programinë áranga, kuri buvo sukurta siekiant pagerinti ámonës veiklos efektyvumà. Gamintojo duomenimis, „enova 365“ sistemà naudoja daugiau kaip aðtuoni tûkstanèiai Lenkijos ámoniø!

Enova reaguoja á daugelá ðiuolaikiniø ámoniø poreikiø.Daugiafunkcinis funkcionalumas leidþia tiksliai surinkti reikiamà funkcionalumà. Modulumas leidþia pridëti ir apriboti sistemos galimybes, todël svarbu þinoti ið áprastinës versijos á paþangias funkcijas.Sistema leidþia visiðkai judëti.Jis dirba su „Windows 7 & nbsp;“ platforma ir aukðèiau, ir nusipirks uþ paslaugà planðetiniame kompiuteryje.Kitos galimybës yra praktika jûsø iðmaniajame telefone, paslëpti per interneto narðyklæ.Sistema leidþia visiðkai apsaugoti ir pasirinkti uþduotis.Operatoriai skiriami ið taikymo bûsenos. Tikëtina, kad uþduoties bûsena bus patikrinta bet kuriuo metu. Dël to pasiekiama specializacijos prastovø ir trûkstamø dokumentø.

Enova sistema iðstumiama trimis tipais.1. Standartinis licencijø pirkimas - tai tampa kliento kokybe ir pasiûlymu já atnaujinti. Idealus pasirinkimas ámonei, kuri naudojasi pagalba ar lizingu.2. Programinës árangos nuoma - vertë yra renkama pagal pasirinktø sistemos elementø prenumeratos mokesèiø struktûrà. Tinkamas kelias subtiliems ir maþoms ámonëms.3. Kûno ir infrastruktûros nuoma - visa paslauga ávedama tiekëjo. Elementai iðnuomojami kartu su serveriu, atnaujinimai ir atsarginës kopijos. Kûnas yra ásitikinæs, kad tikslas yra nedelsiant! & Nbsp; Puikus sprendimas ðaðams, kurie nenori investuoti á IT árenginius.

Enova sistemà gamina „Soneta sp. Z o.o.Ámonë buvo ákurta 2002 m. Ir naudodama ekspertø þinias bei tinkamas paslaugas ji pasiekë sëkmæ rinkoje.„Soneta“ misija yra teikti programinæ árangà, kuri átakoja tai, kad partneriai ir vyrai turi didþiausià energijos kieká informaciniø technologijø naudojimui, reikalingus verslo sëkmei pasiekti.Bendrovë yra socialiai ásitraukusi ir palaiko tokias institucijas kaip „Pavasaris“ arba „Anna Dymna“, nepaisant visko.