Kompiuterines programos sveikatai ir saugai

Nuo anglø kalbos ámonës iðtekliø planavimo, taigi nieko naujo, kaip ámonës iðteklius. ERP sistema - tai metodas, kuriuo efektyviai planuojame valdyti visà ámonës rezervà. Tai yra paskutinis terminas, per kurá kompiuterinës sistemos naudojamos remti ámonës valdymà ar bendradarbiavimà grupëse, kurios bendradarbiauja tarpusavyje konkreèioje ámonëje.

Iðtekliø optimizavimasTai sukuriama kaupiant duomenis ir leidþiant ágyvendinti anksèiau surinktà informacijà. Ði parama gali bûti padaryta ið visø ar dalies valdymo lygiø ir leidþia optimizuoti iðteklius, kuriuos ámonës ketina naudoti, ir procesus, kylanèius ið jø. Yra keletas bûdø ERP sistemoms, kurios átrauktos á integruotø informaciniø sistemø grupæ. Vienas ið jø yra modulinis bûdas, kurá sudaro tik bendradarbiaujanèios programos. Antrasis yra integruota sistema, pagrásta tik informacine baze ir unikalia verslo platforma, kurioje nëra moduliø keitimosi informacija.

MRP sistemø kûrimasÁmoniø iðtekliø planavimo sistemos yra tokios pat naujos kaip ir MRP II sistemø kûrimas. Vienas ið jø esminiø elementø yra duomenø bazë. Ðie moduliai paprastai apima ðias sritis: pardavimus, santykiø su þmonëmis valdymà, pirkimà, saugojimà, apskaità ir finansavimà. Ðios sistemos daþnai leis ávesti kai kuriø vartotojø prieigos teises. Kitas bûdingas ðiø reþimø bruoþas yra suteikti vartotojams planavimo proceso vykdymà, kalbant apie pokyèiø, pavyzdþiui, màstymo alternatyvø arba pataisymø, atlikimà. Tokiu bûdu siûlomi sprendimai, pavyzdþiui, keièiasi pristatymo ðalies dydis. Ðiuo metu vadinamøjø virðutiniø ir viduriniø lentynø ERP sistemos suplanuoja tiesioginæ programø kûrimo platformà.