Laisvas prekio ir paslaugo judejimas

Pagrindinës Europos bendrijos prielaidos

Tikslus atsakymas á klausimà „kas yra CE sertifikatas?“ priklauso nuo pagrindiniø Europos Sàjungos prielaidø sprendimo. Parodyta, kad jos pagalbos principas yra trys principai: laisvas prekiø judëjimas, sàmoningumas ir kapitalas. Siekdamos ágyvendinti pirmiau minëtus principus, ES valstybës narës nusprendë paðalinti visas kliûtis prekybai Bendrijoje ir taip pat susitarë dël bendros politikos, susijusios su susitarimu su ES nepriklausanèiais partneriais. Dël ðios prieþasties bendruomenës rinkoje buvo sukurta mainø zona, panaði á tà, kuri vienoje ðalyje sukuria butà. Ji ágijo bendros Europos rinkos arba bendrosios rinkos pavadinimà.

Bendra vietos rinka ir medþiagø pateikimas á rinkà

Nacionaliniai reikalavimai dël prekës þenklo ir produktø saugos yra daugiausiai sunkumø, susijusiø su prekyba tarp ðaliø. Kiekvienoje ðalyje buvo skirtingi ástatymai ir kiekiai, kurie þymiai skyrësi tarp kitø ðaliø. Gamintojas, kuris turëjo parduoti savo medþiagas uþsienio ðalyse, kiekvienà kartà turëjo atitikti skirtingus reikalavimus. Prekybos kliûèiø ðalinimo projekte buvo bûtina panaikinti ðiuos skirtumus. Negalima panaikinti standartø, susijusiø su prekiø gràþinimu. Todël tas pats sprendimas buvo suvienyti vertybes visoje bendruomenëje, dël kuriø prekybos mainai priklausë nuo vieninteliø reikalavimø.

Pradiniame etape buvo bandoma reglamentuoti ES reglamentus, susijusius su atskiromis medþiagø ir medþiagø kategorijomis. Dël koncentracijos reikðmingo sudëtingumo ir daug laiko reikalaujanèiø procesø toks sprendimas buvo atsisakytas.

Sprendimas buvo sukurti supaprastintà techninio suderinimo sprendimà. Nustatyti esminiai saugos reikalavimai, keliami konkreèioms produktø grupëms, kurie turi bûti atlikti prieð perkeldami produktà á Europos paprastàjà rinkà.

Ne ES ðaliø verslininkai, kurie planuoja iðleisti medþiagà á Bendrijos rinkà, pvz., Ið Turkijos, turi tai padaryti, kad jø produktas atitiktø ES kokybës standartus ir vertybes. Ðio fakto patvirtinimas yra jø nuoþiûra.

Sudaryti suderinti standartai, dël kuriø verslininkai þino, kokie esminiai reikalavimai turëtø bûti ávykdyti. Taèiau tai nëra pareiga pateikti ðiuos standartus. Verslininkas gali árodyti, kad jo pelnas yra naudingas prekybai Bendrijos pardavimu.

Ce sertifikatas - gamintojo deklaracija

Ce þenklinimas yra tik gamintojo deklaracija, kad gaminys atitinka pagrindinius informacijos reikalavimus.Jame yra gamintojo deklaracijos simbolis arba ágaliotasis atstovas. Patvirtina, kad produktas atsirado laikantis svarbiø reikalavimø, pateiktø patarime dël konkretaus produkto. Taigi tikriausiai reikia gyventi vieni ar kelis kitas direktyvas.

Bendrijos teisë numato atitikties prezumpcijà ir bûtiniausiø reikalavimø, susijusiø su CE þenklu paþymëto gaminio sauga, pasiekimà.

„CE“ sertifikatas pateikiamas prekëms gamintojo arba ágalioto atstovo atsakomybe. Jis tæsiamas árodþius, kad produktas atitinka grieþtus direktyvos reikalavimus. Siekiant nustatyti ðá faktà, atliekama atitikties vertinimo procedûra, o atlikus tinkamà patikrinimà, iðduodama atitikties deklaracija. Atitikties vertinimo procedûros gali skirtis atsiþvelgiant á rizikà, kuri priklauso nuo konkretaus produkto nuosavybës. Kuo rimtesnë yra produkto naudojimo rizika, tuo pavojingesnë yra gamintojas arba ágaliotasis atstovas. Atskirais atvejais patartina tenkinti net deðimtis Bendrijos standartø.