Mados dizaineriai id londono

Ðeðtadiená ávyko naujausios vietinës drabuþiø gamintojo kolekcijos demonstravimas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie planavo pamatyti, kà dizaineriai padarë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos galëtume netgi identifikuoti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou gyveno maþiausiomis detalëmis, o visa baigësi be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jiems ágyvendinti buvo naudojami tik kieti ir erdvûs audiniai su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko labiausiai erdvûs, spalvingi maxi sijonai ið viso sukurtø nërimo. Tarp jø buvo malonus nëriniai, romantiðkos suknelës ir palaidinës su frills ir siuvinëtais bikini. Vasaros drabuþiø dizaineriams, suprojektuotiems moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su pagrindiniais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir originaliomis gëlëmis.Po parodos buvo sukurta graþios vestuviø suknelës aukcionas, sukurtas ir ðiuolaikinei progai. Suknelë buvo parduota asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, buvo parduota dar keletas mados kolekcijos drabuþiø. Ið ðio aukciono gautos pajamos bus pastebimos ðeimos namuose. Reikia pabrëþti, kad prekës þenklas labai remia ávairias geras ir vertingas akcijas. Jos savininkai pakartotinai pasiûlë parduoti savo rezultatus, o kai sandorio medþiaga netgi buvo paèiø gamyklø apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija pasieks ámones jau geguþës pradþioje. Be to, jis paskelbë, kad prekës þenklas planuoja sukurti kompiuterinæ parduotuvæ, kurioje kolekcijos bûtø skirtingos nei stacionarios.Mûsø drabuþiø pavadinimas egzistuoja tarp kai kuriø didþiausiø drabuþiø gamintojø. Jame yra keletas gamyklø visame pasaulyje. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø ðiuo metu, visø pirma didþiausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kartais bendrovë sudaro kolekcijas, sutarus su svarbiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos, be abejo, yra visa laimë, kad dar kartà, prieð pradedant parduotuvæ, jie rytà pasiruoðæ ryte. Ðios kolekcijos vyksta vienà dienà.Ðiø kompanijø rezultatai jau daugelá metø buvo naudojami visame pasaulyje, taip pat ir uþsienyje. Raðydami apie jà nëra paminëta pasitenkinimo galia, kuri uþtikrina, kad temos bûtø aukðèiausios klasës.

RecardioRecardio - Geriausias būdas pasirūpinti savo sveikata ir pagerinti rezultatus!

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: vienkartiniai Gdynës drabuþiai