Mados dou palaidotas 2017 m

Ðá ðeðtadiená baigësi naujausios vietinës aprangos gamintojo kolekcijos pasirodymas. Renginys pritraukë daug þiûrovø, norinèiø pamatyti, kà dizaineriai parengë susijungimo sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou truko maþiausiu taðku, o pilnatvë vyko be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Darbe buvo naudojami tik originalûs ir malonûs audiniai su didelëmis, spalvotomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai ið viso pagaminto nërimo. Be to, taip pat buvo paveiktos nërinës, romantiðkos suknelës ir sumuðtintos palaidinës bei siuvinëti bikini. Vasaros drabuþiams dizaineriai pasiûlë þmonëms, be kita ko, pintiems skrybëlëms su maþomis þiedinëmis sankryþomis, puoðtomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo buvo paruoðtas graþios vestuviø suknelës aukcionas, sukurtas ðiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, taip pat buvo parduota daug naujausios kolekcijos drabuþiø. Pajamos, gautos ið ðio aukciono, bus naudojamos maþam vaikø namui. Pabrëþtina, kad pavadinimas nekantriai palaiko ávairius iðskirtinius ir veiksmingus veiksmus. Jos savininkai pakartotinai nurodë savo produktø pardavimà, o paskui pardavimo vieta buvo net paskutinës gamyklos apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad moderniausia kolekcija pasieks parduotuviø paèioje geguþës pradþioje. Be to, jis informavo, kad bendrovë svarsto galimybæ atidaryti kompiuteriø verslà, kuriame bûtø galima rinkti kolekcijas, iðskyrus fiksuotojo ryðio taðkus.Jûsø drabuþiø kompanija yra viena didþiausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Ji pristato keletà gamyklø regione. Jame dirba keli tûkstanèiai þmoniø, tarp jø ir geriausi siuvëjai, siuvëjai ir architektai. Kiekvienà akimirkà kompanija vykdo kolekcijas, suderintas su puikiais Lenkijos dizaineriais. Ðiose kolekcijose visapusiðkai pripaþástama, kad prieð pradedant parduotuvæ jie yra pasiruoðæ maiðyti didelëmis eilëmis nuo vieno ryto. Ðios kolekcijos naudojamos tà paèià dienà.Jau daugelá metø ðios kompanijos vaisiai domisi daugybe vartotojø, taip pat ir lauke, kai ir uþsienyje. Raðymas apie jà neatspindi daugybës gautø pasitenkinimo ir patvirtina, kad prekës yra aukðèiausios kokybës.

Þr. Savo parduotuvæ: vienkartiniai medicinos drabuþiai