Mados dou vokieeio kalba

Ðá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë nemaþai þiûrovø, kurie planavo pamatyti, kà dizaineriai sukûrë susijungimo sezonui. Tarp þiûrovø matëme net keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Ðou buvo sukurta greièiausiai ir visa tai buvo padaryta be jokiø kliûèiø. Ant pavirðiaus galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie naudojo visiðkai ðviesius ir erdvius audinius su didelëmis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams labiausiai patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai su nërimo vertëmis. Tarp jø malonumas taip pat sukëlë nërinius, romantiðkus suknelius ir palaidines su pûkais ir siuvinëtais bikini. Dël naujausiø drabuþiø dizaineriø, siûlomø moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su didþiuliais þiedais, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po pasirodymo vyko graþios vestuviø suknelës aukcionas, ypaè paruoðtas dabartinei prieþasèiai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëjo likti anonimiðkas. Be to, buvo parduoti keli drabuþiai ið sudëtingiausios kolekcijos. Pajamos, gautos ið galiojanèio pardavimo, bus ávertintos vietos vaikø namuose. Pabrëþtina, kad bendrovë noriai remia ávairius labdaros ir funkcinius veiksmus. Jos vartotojai pakartotinai prarado savo produktus pardavimui, o kai aukciono objektas buvo net apsilankymas tam tikroje gamykloje.Bendrovës atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija greitai pasieks ámones prie áëjimo á geguþës mënesá. Be to, jis paskelbë, kad pavadinimas planuoja sukurti internetinæ parduotuvæ, kurioje atvirkðtinës kolekcijos bûtø pigios nei stacionariosiose parduotuvëse.Ðeimos aprangos prekës þenklas yra vienintelis tarp didþiausiø drabuþiø gamintojø. Ji pristato keletà gamyklø visame pasaulyje. Ádarbina kelis tûkstanèius þmoniø, ðiuo metu labiausiai - ádomiausi siuvëjai, siuvëjai ir dizaineriai. Kiekvienà kartà ði institucija bendradarbiauja su centriniais lenkø dizaineriais. Ðios kolekcijos turi toká didelá pripaþinimà, kad net prieð steigiant parduotuvæ, pasiruoðæ tik vienà rytà, jie atsiduria ilgose eilëse. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðio vardo poveikis jau daugelá metø populiarëja tarp vartotojø, taip pat pasiekiamas, kai ir uþsienyje. Raðydama apie jà, ji nenukrenta, jau nekalbant apie ágytà pasitenkinimo galià, ir tai, kad galai yra aukðèiausios klasës.

Diet StarsDiet Stars - Pasirūpinkite, kad valgydami želė, veiksmingai sumažintumėte svorį!

Þiûrëkite mûsø parduotuvæ: „Haccp“ vienkartiniai drabuþiai