Migdolo skausmo priethastys

Þmonës daþnai apkaltinami negailestingais skausmais lytiniø santykiø metu. Ir tas pats gali labai atgrasyti nuo tolesnio seksualinio aktyvumo. Verta gerai paþvelgti á tokià ligà ir galvoti apie tai, kas gali bûti jos prieþastis. Ir prieþastys gali bûti labai skirtingos.

Labai daþnai moterø lytiniø santykiø skausmas yra tiesiogiai susijæs su sausos makðties taðku. Daugelis moterø turi paskutinæ ligà. Ir per já jûs negalite ramiai þaisti su lytimi. Laimei, galite visiðkai atsikratyti makðties sausumo. Pradþioje verta naudoti specialias tepalus. Jie turëtø bûti perkami vaistinëje, nes tik tada jie turës ðvelnø ir subtilø poveiká. Tokius tepalus turite turëti prieð kiekvienà lytá. Tai sumaþina trinties jausmà, kuris maþina skausmo jausmà. Be to, verta ir ádëti ant tepalø su prieðgrybeliniu darbu. Visos makðties infekcijos labai daþnai atsiranda dël virusø ar grybø. Tokiø tepalø dëka galite atstatyti tinkamà florà. Taèiau jei tokie rezultatai nesukelia laukiamø rezultatø, verta atkreipti dëmesá á gydytojo makðties sausumo problemà. Seksologas Krokuva pasakys mums, ar problema yra fiziologinë, ar psichologinë. Ðiandienos dëka galësime pradëti teisingà gydymà. Jei yra makðties sausumas, gydytojas gali rekomenduoti naudoti makðties làsteles. Jie drëkina ir drëkina. Taèiau naudojant tokius globulius, reikia vengti seksualinio kontakto. Taèiau, jei net ir po tokio gydymo problema iðliks, tai gali reikðti, kad tai psichologinë. Seksologas gali tai pasakyti. Todël verta rûpintis geresne informacija su savo partneriu. Jei patogiai ir saugiai jaustis patogiai lovoje, visos lyties yra labai stipresnës ir neskausmingesnës. Verta pratæsti foreplay. Taigi ji pagaliau mus átraukia á didelius santykius.

Taèiau, jei toks skausmas pasireiðkia ilgà laikà, verta ið karto atsikratyti. Kad seksas bûtø tikrai stiprus, kiekvienas ið mûsø turëtø já naudoti. Uþtenka rûpintis savo intymiu butu ir kurti viskà bei protiðkai. Dël to mums bet kokie santykiai bus tikrai malonûs.