Nedtumo vaisiaus vystymasis

Pirmieji metimai yra svarbiausi kûdikiui. Tada imamasi visø gyvybës organø ir vertybiø, per ateinanèius mënesius kitos moters bûklës vaikas praktiðkai auga. Nenuostabu, kad gydytojai perspëja bûsimas motinas, kad ypaè dabartinëmis savo palaimintos bûsenos dienomis jie pasirûpins savimi, stengsis ne susirgti, o ne iðgydyti stiprius vaistus, galinèius padaryti nuolatinæ þalà bûsimam vaikui. Vis dëlto yra þinoma, kad 9 mënesius iðeiti ið namø yra sunku, o ðalta ir ðalta, ypaè saulëgráþos metu, taip pat dël stipriø hormoniniø pokyèiø moters sistemoje praktiðkai neámanoma paðalinti.

Visø pirma, nesijaudinkite, kai pastebëjote, kad nëðtumo metu yra ðalta. Maþa ðalta bûsima motina labai veiksmingai susidurs, nereikës medicininës intervencijos. Taèiau turëtumëte þinoti, kad vaistø vartojimas per pirmuosius keturis mënesius yra nepageidautinas. Tokiomis formomis verta pasitikëti senais, tik reiðkia, kad mûsø moèiutës yra ðaltos. Arbata su citrina, medumi ir avieèiø sultimis ir svogûnais bei èesnakø sirupu (nepaisant to, kad tai yra labai bloga, nes ji nekenkia vaisiui, taèiau ji padës mums ir ðalta praeis iki savaitës.

Kita vertus, perðalimo nëðtumo metu metu reikia gerokai daugiau nei per nëðtumà. Nes jei lengvas ðaltas ir sloga nëðtumas nëðtumo metu gali bûti iðgydytas moèiutës metodais, todël su pneumonija (kuri yra daug greièiau, kai mûsø galia gerokai sumaþëja dël geresnës formos ir hormonø bus sunkiau.

Kai kalbama apie erzinanèià sloga, nëðtumo metu tai bus labai geras bûdas ákvëpti vandená ið stalo druskos ar skrandþio laðø, mëtø, ramunëliø ar levandø skonio. Daþnai að nusiðokauu nosá, kad nesugebëjau artëti á tekanèius iðskyrimus á gyvenimà ir ið karto iðmesti panaudotus audinius. Taip pat galite gauti nosies laðus, kurie iðvalo nosá, bet ðiandien sau bus aiðkesni vaikø sàmonëje, nes jie yra daug geriau. Taèiau nepamirðkite jiems suteikti daugiau nei 3 dienos.