Pardavejo pardavejas

Todël prekiautojas turi didelá gyvenimà. Deja, viskas skiriasi nuo kelio. Darbas prekyboje yra nenuspëjamas. Kaip naratyvas. Turite prisiminti daugelá faktø ir minèiø. Be iðankstiniø tyrimø nëra nieko, kas trokðta produktø. Pardavimas nebus pradëtas be iðankstinës analizës. Jei nesate susitikæ su rangovais, nieko negalësite slinkti. Jei praleisite svarbius ritualus, jis neprisijungs prie susitikimø. Be susitikimø nebus pasiûlymø ar galutiniø pardavimø.

Kalendorius iðkyla su pastabomis, bet viskas turi bûti analizuojama rankiniu bûdu. Tokia visapusiðka ir iðsami analizë yra maþai iðsivysèiusi ámonës sistema.Jau kurá laikà ieðkoju internete, ieðkodamas programos, kuri leidþia atlikti iðsamià analizæ, pardavimus ir vyrus. Tai leis labiau susieti pardavimø skyriø, jo dokumentacijà ir kiekvieno vyrø diapazonus. Tuomet bûtø galima susipaþinti su poreikiais, þinoma, palaikant tvirtà þvalgybà. Tuomet lengviau sudaryti pasiûlymø pasiûlymus. „Analytical CRM“ yra planas, pagal kurá susisteminamas màstymas apie rangovus ir gali atitikti pasiûlà pagal jø poreikius. Tai puikiai papildo kità projektà, kurio metmenis pristatë naujoje vadyboje. Be to, jis norëjo korporacijoje organizuoti skambuèiø centrà. Naujoji ámonë padëtø organizuoti pirminá tikrinimà tarp potencialiø pirkëjø.Programa taip pat padëtø teikti ataskaitas valdybai. Mano senas yra varginantis vienetas. Daugialypiai ir daugiapakopiai pareiðkimai padëtø iðspræsti paskutinio klausimo badà ir sutrumpinti sprendimø priëmimo laikà. Technologiðkai paþangus CRM yra tikriausiai vadybos centras. Suteikite prieigà prie filtruotos informacijos vadovybei ir visam tinkamø darbuotojø ratui. Patikima statistika leidþia jums palyginti kiekvieno naudotojo profilius, leisti juos grupuoti, o tai suteiks þinomà bazës segmentavimà ir vëlesná apdorojimà. Klientø statuso valdymas yra svarbi situacija planuojant reklamines kampanijas, kurios skundþiasi siekiu ágyti naujø klientø, bet ir susigràþinti prarastus.Grieþtame kryþiuje yra stipri jëga, kuri yra gyvybiðkai svarbi bet kokio verslo sëkmei.