Pardavejo pareigos keieiant vartotojo teisae

Ryðys tarp dviejø tipø yra kompromisinë knyga, dël kurios abi dalys veikia kartu. Todël reikia kalbëti su savimi ir nekeisti á daugelio dienø tylà, kuris nëra gerø santykiø, ir netgi kelia abejoniø. Problema yra problema, taigi ir mûsø kasdienis gyvenimas. Mes netgi daliname maþomis detalëmis ir turime jà iðspræsti. Porø terapija yra vertingas sprendimas, kuris lemia klubo trikdþiø prieþastis.Kiekviename susitikime su specialistu pateikiamos mûsø biografijos situacijos, kurios sukelia blogus prisiminimus, apgailestauja partneriui, pyktis, nusivylimas. Iðsami partneriø meilës ir abipusio elgesio analizë padës jiems pastebëti savo reakcijø prieþastá, kuri visada vyksta á emociná dviejø þmoniø atskyrimà.

Kalbant apie kità moterá, turime pridurti, kad ji turi daugiau tiesioginiø áproèiø ir elgesio. Kartais atsitinka, kad stovëdami kartu matome dviejø ið esmës skirtingø pasauliø susidûrimà, todël, kaip mes auginome ir kà jie paëmë ið namø, neatitinka antrosios dalies. Todël bûtina susitarti, kaip ásivaizduojame savo gyvenimà, áskaitant atsakomybës pasidalijimà. Tiesà sakant, yra neeilinis pasakojimas apie tai, kà mes neturime bute, nepaisant nuoðirdþiø ketinimø. Specialistai tikrai suteiks mums galimybæ suþinoti, kad vieno þodþio naudojimas áprastuose pokalbiuose nëra teigiamas.

Sakiniai, kuriais siekiama iðprovokuoti partnerá, áþeisti jo ðeimà, lyginami ir sprendþiami, kurie jam neigiamai elgiasi, bet nepriima. Meilë kasdien neuþteka, bet mes daþnai nesuvokiame, kad problema yra, bet tik blogai bendrauti, o tai yra keliems ar visiðkai nelaikoma. Santykiai gali bûti sunkûs, ypaè kai vestuviø vakarëlis nemato problemos, o tai savo ruoþtu yra nusivylimo ir nesugebëjimo patenkinti mylimam þmogui veiksnys. Bendra terapija yra sëkminga idëja, jei planuojame suteikti sau galimybæ kitam meilës klestëjimui.