Pardavimo reguliavimas

Labai sparèiai didëjant technologijoms ðiandienos kasos aparatai turi daug skirtingø funkcijø, kurios ne tik leidþia registruoti pardavimus, bet ir palengvina árenginio valdymà, netgi gerina klientø aptarnavimà, sutrumpina laikà, reikalingà inventorizacijai, eina á didelá kasos valdymà, kontroliuoja ir valdo inventorius.

„Novitus“ kasos aparatai pasiþymi dideliu funkcionalumu, jie vis dar gali dirbti su visomis prietaisø serijomis, su jais galima prisijungti, pavyzdþiui, kompiuterá, brûkðniniø kodø skaitytuvà, magnetiniø korteliø skaitytuvà ir lustinës kortelës skaitytuvà, mokëjimo korteliø terminalà arba elektroninæ skalæ. Þodþiu, ðiandienos kasos aparatai patenka á daugybæ subtiliø elektroniniø prietaisø nei prieð kelerius metus ir uþima labai sudëtingà konstrukcijà.

ProEngine Ultra

Kokius kasos aparatus turime? Paprastai kasos aparatus skirstome á dvi grupes - trumpalaikius elektroninius kasos aparatus, ECR ir elektroninius pardavimo taðkus-POS kasos aparatus, taip pat þinomus kaip kompiuterinius kasos aparatus. Ðie dviejø rûðiø kasos aparatai turi ðiek tiek kitokias galimybes, o tai yra jø techniniø parametrø iðvestinë priemonë. Paprasèiau tariant, EMTT kasetëse yra labai ribotos plëtros ir organizavimo galimybës, susijusios su POS valiutomis, ir jos pristatomos ribotai, be to, jos yra aprûpintos konkreèia programine áranga. Pagrindinë ERC kasos aparatø atminties talpa yra nuo 1 iki 8 MG, ty po keleriø metø naudojimo, ðiuo metu ji nëra nustatyta ir lengvai pridedama prie ryðio. Vis daugiau ir daugiau ádomiø skirtumø - nors mes turime galimybæ prijungti kitus iðorinius árenginius prie EMTT kasos, dabartiniame kompiuteryje neámanoma atlikti pardavimø ið kompiuterinës programos lygio - mums reikia kasos paslaugos iki paskutinio.

Tarp ERC kasos skiriame:- neðiojamieji kasos aparatai - su nedideliu lygiu taip pat su nedideliu funkcijø diapazonu. Yra árenginiø, kurie, be kita ko, suprojektuoti tiems klientams, kurie gauna kvitus, kuriø turinys kartojamas.- vienos sëdynës maðinos - jos gali bûti daug daugiau nei mobilieji kasos aparatai, su jais galite prisijungti, pavyzdþiui, skalæ, kompiuterá, taip pat kodo skaitytuvà, o pastaruoju atveju - ðiek tiek pakeisti jø formà.- sistemos kasos aparatus - teikia didesnës ámonës, kuriose yra daug pinigø.

POS kasos - tai labai technologiðkai paþangios áraðymo árenginiø grupës. Þinoma, jie turëtø bûti apibrëþti kompiuteriais, pritaikytais apyvartai registruoti, taip pat keliø skirtingø funkcijø, susijusiø su prekiø saugojimu ir daugiau jø pardavimu, ágyvendinimu.