Perfekcionizmas filosofijoje

Esu specialiai norintis klientas. Man pasiruoðæ preparatai ir didelis elgesys gamykloje privertë mane labai sunku. Ne tik þmonëms ir simboliams ið mano aplinkos, bet galbût pirmiausia teisme. Að iðmokau bûti perfekcionistu ir man to reikia ið árankiø, kuriuos naudoju - perfekcionizmas.

Bendrovës ákûrimas susibûrë su daugybe baimiø ir dideliø investicijø, ir að labai atidþiai atrinkiau savo kolegas, vietà ir árankius, kuriø man reikëjo. Kai kolegë man rekomendavo ámonës aptarnavimo programà, daug skaito apie já ir tada jam reikëjo iðbandyti. & Nbsp; Norëdami iðbandyti produktà, kurá atsisiunèiau, & nbsp; programà „cdn xl“ ið gamintojo kortelës. Buvau neátikëtinai nustebæs. & Nbsp; Paaiðkëjo, kad tai yra paskutinë bitë, kurià ieðkojau. Programa atitiko visus mano lûkesèius. Að negalëjau laukti, kol mano þmonës ir að pradësime tai daryti, kad vystytume ámonæ ir uþkariautø rinkà.Nenaudoju sprendimø skubotai. Rinka yra pilna dalykø, kurie organizuojami, kad juos bûtø galima pritaikyti prie mûsø poreikiø, ir netgi siûti „kiekiu“, ir visada po tam tikro laiko pristato, kad buvo tik iliuzija. Kad mes ne visiðkai tai reiðkëme. Iðstojimas ið sutarties daugiausia yra problema. Ðtai kodël nemokama cdn xl demo programos versija yra ypatingas dalykas. Tai labai padeda priimti sprendimus. Galite ramiai, be laiko spaudimo, galvoti apie tai, todël tikriausiai tai, kà noriu. Vertinu gamintojus ir pardavëjus, kurie teikia tokius sprendimus. Man atrodo, kad jis kalba apie jø vientisumà.Kiekvienas nori, kad jø prekës þenklas bûtø efektyviausias ir greièiausias. Deja, poveikis daþnai turi laukti gana ilgai. Taèiau pasirenkant tinkamas priemones ar programas - tai leidþia ðiuolaikiðkai.