Pluodtinio dulkio

Biure, kuriame jie gyvena dulkes, skysèiø, dujø arba degiø garø vienas, ir nëra paskirtos zonos, kurios gali bûti potencialiai sprogiose atmosferose turëtø nedelsiant parengti iðsamø dokumentà, vadinamà apie sprogimo pavojaus ávertinimas.Reikëtø nepamirðti, kad darbdavio pareiga yra sukurti potencialiai sprogias zonas.

Be to, 2010 m. Birþelio 7 d. Privaèiø reikalø ir prieþiûros ministro nuostata dël pastatø, kitø statybos darbø ir teritorijø prieðgaisrinës apsaugos (Dz.U.10.109.719, taip pat ir tada, kai ir kada gretimose vietose, kur gaminamos, saugomos, saugomos ar gali bûti sprogiø degiø medþiagø, atliekamas sprogimo rizikos vertinimas.Ðiame vertinime bûtina nurodyti kambarius, kuriems kyla sprogimo pavojus. Butuose ir lauko erdvëse turi bûti nustatytos atitinkamos sprogimo zonos. Turi bûti parengta grafinë dokumentacija, apimanti klasifikacijà ir veiksnius, galinèius sukelti sprogimà.

https://duo-oli.eu/lt/

Sprogimo pavojaus vertinimas turëtø bûti suprojektuotas pagal galiojanèius Europos standartus, tarp jø, be kita ko, reikëtø paminëti:• PN-EN 1127-1: 2011 „Sprogiosios atmosferos. Sprogimo ir gynybos nuo sprogimo prevencija.• PN-EN 60079-10-1: 2009 Sprogiosios atmosferos. Erdvës klasifikavimas.• PN-EN 60079-10-2: 2009 Sprogiosios atmosferos.Erdvës klasifikavimas. Atmosferos, kuriose yra degiø dulkiø, \ t• Techninis standartas ST-IIG-0401: 2010 „Dujø tinklai. Sprogstamøjø zonø ávertinimas ir kûrimas.• PN-EN 6079-10-14 "Sprogiosios atmosferos. Elektros instaliacijø projektavimas, parinkimas ir surinkimas"• PN-EN 60079-20-1 "Sprogiosios atmosferos. Medþiagø savybës, susijusios su alkoholiø ir garø klasifikavimu. Bandymo metodai ir informacija apie lentelæ"• PN-EN 50272-3: 2007 „Saugos reikalavimai ir papildomø baterijø pridëjimas.,