Pramoninis dulkio siurblys 2400w

Valydami grindis, sienas ir baldus mûsø namuose, mes nesame problema - mes naudojame paprastiausià dulkiø siurblá, kuris yra visiðkai pakankamas daþnioms reikmëms. Taèiau mes susiduriame su problema, kaip turëtume iðvalyti daugiau erdvës, taip pat pereiti prie darbo su sudëtingomis darbo sàlygomis ar kitomis medþiagomis, kurios turëtø bûti paðalintos (pvz., Vanduo ar medþio droþlës. Ðioje formoje mes neturime pakankamai árenginiø, kurie gerai veikia bloke, jie netinka jiems þemu lygiu.

ActiPotens

Kodël já ájunkite, kai valymas yra daug þiauresnis nei standartinis grindø ir árangos siurbimas? Ðioje formoje produkcija yra pramoninis dulkiø siurblys. Dulkiø siurbliai yra dulkiø siurbliai, kurie naudojasi gamyklose, statybvietëse, gamybos ámonëse ar ávairiose vietose, kur sàlygos yra ypaè sudëtingos. Reikia prisiminti, kad dël vietø, kuriose pramoniniai dulkiø siurbliai yra iðsidëstæ, ávairovës, tie patys skirtumai tarp atskirø pavyzdþiø yra reikðmingi.

Pramoninio dulkiø siurblio savybës nori milþiniðkos dozës, kurios bus paðalintos - arba jos bus medinës droþlës arba skystos medþiagos, o gal ir blogos bei subtilios dulkës. Labai svarbu tai turëti, nes netinkamo tipo dulkiø siurblys turi tragiðkà poveiká.

Paprastai pramoniniai dulkiø siurbliai skirstomi á tris klases. Ðie „L“ þenklai gali atsikratyti dulkiø ir nekenksmingø skysèiø, naudojami dailidþiø pramonëje, renovacijos metu puikiai tinka raðymui ar þvyrui. M klasës dulkiø siurbliai naudojami pavojingoms dulkëms (susidaranèioms dël metalo ar plastiko apdorojimo, daþø dulkiø gydymui. H klasëje yra átaisø, paðalinanèiø medþiagas, kurios kelia grësmæ gyvybei ar sveikatai, pvz., Kadmá, nikelá ar netgi asbestà. Taip pat reikëtø paminëti, kad dulkiø siurbliai, skirti tam tikroms gamybos ámonëms, pvz., Metalurgijai, yra naudingi ðalinimui.

Pramoniniai dulkiø siurbliai yra árankiai, taikomi daugelyje vietø, o jø ávairinimas leidþia jums pasirinkti idealø modelá pagal jûsø poreikius. Kiekvienai gamybinei parduotuvei reikia tokio árenginio, já bûtina gràþinti.