Psichikos liga filmuose

Gydant psichinius simptomus grupëje sëkmës, nepakanka ávesti tinkamus farmakologinius metodus. Specialistas, kuriam mes pristatome save uþ geros situacijos sëkmæ mums, bûdamas psichologinis, yra psichoterapeutas. Kartais reikalinga su narkotikais nesusijusi terapija ir papildoma parama pacientui, norint gráþti prie tam tikrø socialiniø normø, ir apsauga sprendþiant psichines savybes, kurios galëjo atsirasti daugelá metø ar tø paèiø mënesiø ligos uþdirbimo metu, taip pat paðalinant prieþastis, atsirado liga.

Profesija, panaði á psichologà ir psichiatràPsichoterapeutas yra profesija, susijusi su psichologu ir psichiatru. Taèiau psichologas daugiausia domisi psichikos pokyèiø diagnoze ir jurisprudencija. Psichiatras yra medicinos specialistas, kuris planuoja imtis reikiamø vaistø, kad iðgydytø ligas ir, jei reikia, priverstinai hospitalizuoti. Psichoterapeuto vaidmuo paliekamas tik klausytis paciento. Tada padëkite jam surasti kelià spræsti gyvenimo sritis. Psichoterapijai nebûtina praktiðkai naudotis tik psichologai. Tai, kad jà taip pat parengtø patys medicinos specialistai ar slaugytojai. Viena ið prieþasèiø yra atlikti specialø mokymà, kuris apima mokymà apie vidiniø sutrikimø esmës pripaþinimà ir veiksmingà màstymà, ir, kai reikia daug optimalaus gydymo.

Psichoterapijos vaidmuoReikëtø prisiminti, kad psichoterapijos vaidmuo yra ne padëti þmonëms, kurie turi gerà savæs pasitenkinimà. Deja, tai taip pat verslo konsultacija dienos pabaigoje, ji nepatiria poþymiø, rodanèiø, kaip susidoroti su nuovargiu ir kanèia, kai sëkmë yra sëkminga. Todël kreipiasi psichosocialinë pagalba. Psichoterapeuto funkcijà naudoja tik sergantieji, kurie daþnai kreipiasi á gydymà pasikonsultavus su psichologu ar psichiatru, jei gydytojas nustato, kad bûtina keliauti, kad gautø didelá ar net gerà gydymo poveiká.