Psichikos sutrikimai su savimi

Psichikos sutrikimai gali paveikti visø amþiaus grupiø þmones. Gydytojai nerimà kelia tai, kad beveik 20 proc. Mokyklinio amþiaus vaikø kenèia nuo to. Kaip suþinosite, ar jûsø vaikas gali susidoroti su psichikos sutrikimais?

Virð þmoniø, reikia þinoti, kad kiekvienas kûdikiø sutrikimas gali pasireikðti ávairaus amþiaus. Kai kurie ið jø daþniau pasirodo ankstyvoje vaikystëje, antroji yra bûdinga ikimokykliniam amþiui, o visiðkai skirtingi sutrikimai iðreiðkiami tik mokyklos bûsenoje. Vystymosi pokyèiai yra labai dinamiðki, o jø simptomai keièiasi su amþiumi.

Labai nemalonûs nerimo sutrikimai, iðreikðti trimis sferomis. Svarbi jø sritis yra subjektyvios patirties sritis, kuri gydo tai, kà vaikas mato mûsø prote. Antroji grupë yra somatinë sfera, kuri suteikia tai, kà vaikas jauèia tiesioginiame kûne. Kiti somatiniai simptomai apibrëþiami kaip skausmai (pvz., Pilvas ar galvos, netgi vëmimas ir alpimas. Vaikas taip pat gali iðreikðti nenorà maitinti ir mirkyti naktá. Paskutinë sritis susijusi su vaiko elgesiu ir sujungia su sunkiu elgesiu. Vaikas gali pamirðti prisijungti prie paprastø bendraamþiø ir bûti labiau atðauktas.

Kada turëtumëte kreiptis á psichiatrà su savo vaiku? Specialisto kovos sàlyga yra vaiko elgesys, nukrypstantis nuo sumos. Mûsø jaunasis psichiatras Krokuvoje þaidþia su vaikais, kuriems liga yra atsakinga uþ ligos valdymà. Dël renginio karjeros su vaikais ir didelës empatijos, konsultacijos su mûsø gydytojais jûsø vaikui nebus streso. Dëka naujausiø technologijø knygoje su vaikais, mûsø vaikø psichiatras ne tik diagnozuos problemà, bet ir dës visas pastangas, kad jà iðspræstø, suteikiant vaiko pasitenkinimà nuo vaikystës.