Puslapio thymejimo thymos

Kasos aparate uþregistruotus pardavimus turëtø iðlaikyti mokesèiø mokëtojai, kurie parduoda prekes fiziniams asmenims, nedalyvaudami verslo kampanijø ir ûkininkams, kurie sutampa su vienkartine iðmoka. Pardavimø neáraðymo atvejai susijæ su konkreèiame teisës akte nustatytomis sankcijomis. Mokesèiø mokëtojai daþnai siekia nesilaikyti ásipareigojimo, ir, þinoma, daþnø paþeidimø árodymas yra tai, kad nëra kontroliuojamø atvejø, kai virðijamos apyvartos ribos, leidþianèios uþregistruoti pardavimus kasos aparatais, ir sëkmës, kuriomis nauji teisës aktai nustato nurodytà subjektai privalo saugoti áraðus.

Ápareigojimas saugoti áraðus su kupono patarimais nëra iliuzija, nes tai reiðkia sankcijø skyrimà subjektams, kylantiems ið Prekiø ir paslaugø mokesèio ástatymo nuostatø. Kitaip tariant, nesilaikant teisës aktø nuostatø, kuriomis nustatoma tvarka registruoti kasos aparatus elzab mera & nbsp; yra susijusi su didelëmis sankcijomis, èia nëra verta rizikuoti. Ne kiekvienas verslininkas apie tai þino ir neþino ástatymo.

Kartu su menu. 111 par. 2 dël mokesèiø uþ prekes ir pagalbà, mokesèiø inspekcijos vadovas arba mokesèiø inspekcijos tarnyba gali imti grieþtà baudà, sudaranèià 30% mokesèio uþ prekiø ar paslaugø pirkimà. Jei fiziniai asmenys nesilaiko ðio áraðo, toks subjektas yra kaltas dël mokesèiø paþeidimo ar paties nusikaltimo. Tai nëra klausimas, kaip bandyti apgauti dabartinæ mintá ir, svarbiausia, turëtumëte pasitelkti buhalterio ar advokato patarimà, kuris uþtikrintø, kad verslininkas laikytøsi ástatymø nuostatø.

Kalbant apie pardavimus, registruotus naudojant kasos aparatus, verta paminëti, kad mokestinis ásipareigojimas apima tik tuos trûkumus, kurie buvo panaudoti 2008 m. Gruodþio 1 d. Sezono metu, ty kai ávyko teisiniai incidentai w.w.w.w.w.w.w.w. teisës aktø nuostatas. Èia dël turtinës klaidos atveju teisësaugos institucijos nesidomi dël teisinës, finansinës ir baudþiamosios atsakomybës, kaip laikotarpio nuo 2008 m. Gruodþio 1 d. jis átrauktas á nustatytà laikotarpá, o paskui - ástatymø numatytos veiklos sustabdymas.