Sertifikuoti mokymo kursai

VaricoFixVaricoFix - Speciali formulë vezikliams!

Esant dideliam oro dulkumui ir (arba prisotinimui potencialiai sprogstamomis bazëmis, bûtina imtis árangos ir montavimo sprendimø, kurie atitinka standartus, apraðytus visoje ES galiojanèiuose reglamentuose, kuriuose yra ATEX sertifikatas, ATmosphères sprogmenys.

ATEX árengimas "atex instaliacija" - teisës aktaiPareiga ádiegti sertifikavimà ir bûtinybæ naudoti sertifikuotus árankius potencialiai sprogioje zonoje (ámonëse buvo ávesta ES direktyva Nr. 94/9 / EB.Apsaugos nuo sprogimo taisyklës taikomos visiems elektros ir technikos árenginiams, taip pat visoms sprogimui atsparios kontrolës sistemoms, atliekamoms pagal jûrø, antþeminæ ir poþeminæ iniciatyvà.

Áranga, kuriai taikoma ATEX direktyvaÐi direktyva taikoma ir visoms maðinoms, aparatams ir valdymo elementams, kurie yra pavojingø pavojingø zonø aplinkoje. Tiesà sakant, visi tokiø zonø árenginiai turëtø bûti geri sertifikatai, kaip ir visi ATEX árenginiai turëtø atitikti ðio principo reikalavimus.Kaip direktyvos dalis, áranga ir áranga, kuriems taikoma sertifikacija, yra suskirstyti á dvi grupes. Pirmajame árenginyje yra kalnakasybos pramonëje (kasyklose, antroje mokykloje - visa nauja áranga. Visø pirma, jie yra ATEX árenginiai, veikiantys medienos ar daþø pramonëje, taip pat visi filtrai, laikikliai ir apsauginiai átaisai, veikiantys dulkëtoje aplinkoje.

Kiekvienas naujas ATEX árenginys, kuriam gresia sprogimas, kartu su ið esmës ávestomis taisyklëmis, turëtø bûti parengtas pagal jame pateiktus principus, kuriais siekiama sumaþinti sprogimo rizikà ir padidinti visø árenginiø (ir aplinkos, veikianèiø sàlygomis, saugos lygá. didelës pavojingø medþiagø koncentracijos.