Spirituoti maisto produktai

Be abejo, neapsaugota, gyvybë neiðvengiamoje mokykloje (ir gana didelëje vyksta ávairiais cheminiais pokyèiais. Jie sukelia (ðiuos pokyèius visø pirma dël ávairiø mikroorganizmø veikimo. Be abejo, yra ir temperatûros aukðtis, kuris yra akivaizdus. Kova taip pat patenka á abiejø fermentø ir patá orà.

Beje, oras yra pati prieþastis, dël kurios laipsniðkai blogëja maistas. Kodël tai vyksta? Tokiø ávykiø pasikeitimo prieþastis yra tai, kad oksidacijos procesai - jø daugiaaukðèiai - eina nuo laisvo iki paskutinio, kad maistas de facto praranda savo maistines puses. Jis praranda daugiau dël vieno skonio ir - kas yra svarbu - kokybæ. Taèiau yra iðgydymas, kad tai bûtø iðvengta. Tai vadinamasis vakuuminis maisto pakavimas. Tokios pakuotës poveikis gali nustebinti daugelá þmoniø. Kodël? Dulkiø ápakavimas þymiai - ir labai pastebimu laipsniu - prapleèia daugelio maisto produktø, laikomø ðio tipo maisto produktuose, patvarumà.

Be to, jûs taip pat turite þinoti, kad vakuuminæ pakuotæ galima naudoti kitiems tipams. Pakalbëkime apie kiekvienà ið jø. Dël tam tikro supaprastinimo galime iðskirti tris bûdus.

Svarbus tarp jø yra pakavimas, naudojant tiesioginá vadinamàjá vakuuminiai maiðeliai. Jie yra nukreipti naudojant specialø suvirinimo árenginá arba vakuuminio pakavimo maðinà.

Pakuotë yra kitokia sistema, iðlaikant specialius vakuuminius konteinerius. Taip pat vakuuminis sandariklis prisidëjo prie maisto, nes jai tikslinga uþdaryti ðiuos konteinerius. Taèiau mes galime naudoti vadinamàjá rankinis siurblys.

Kitas tipas - maisto pakavimas, palaikant kità, specializuotà ir hermetiðkà pakuotæ su reikiamomis savybëmis.

Vis dëlto gráþtant prie klausimo esmë, reikia aiðkiai suprasti, kad ávairiø maisto produktø vakuuminë pakuotë tikrai gali duoti puikiø rezultatø á pastebimø, ir labai svarbiø, konkreèiø maisto produktø ilgaamþiðkumo pratæsimà.

Statistikai rodo, kad, pavyzdþiui, duona gali praeiti (grieþtai vidutiniðkai iki 7-8 dienø, jei ji yra vakuuminë. Be tokio paketo ji truks nuo dviejø iki keturiø dienø. Skirtumas a yra aiðkus. Arbata su pakeitimais gali atlaikyti - neprarandant visø savybiø - iki 12 mënesiø, jei ji yra supakuota vakuume. Be to, jos ágaliojimai keièiami du ar tris mënesius. Vakuuminis hermetikas, skirtas maisto produktams, taip pat papildomi paketai su tokiu tikslu, gali tapti geromis investicijomis.