Teisine sveikata ir sauga mokykloje

Gyvenant Europos Sàjungoje, reikðmingi teisës aktø nuostatø, susijusiø su sauga, ypaè teritorijose, kurioms gresia metanas ar anglies dulkiø sprogimas, neatitikimai sukëlë, kad jie buvo sukurti sukuriant atitinkamà direktyvà. Todël buvo sukurta ATEX direktyva ir zonose, kurios yra tiesiogiai veikiamos sprogimo sàlygomis.

Ðio teisinio árodymo bendrovë yra kilusi ið prancûzø, kuris tiesiog skamba atmosferojeSprogiø. Pagrindinë ðios direktyvos uþduotis buvo ta, kad didþiausia rizika, kad nykstanèiose vietose atsiras metano ar anglies dulkiø sprogimas, buvo kuo maþesnë. Sistemoje su paskutiniu aptartu dokumentu jis plaèiai perduodamas tiek apsauginiams organizmams, tiek ir árankiams, kurie naudojami potencialiai sprogioje aplinkoje. Kalbëjimas èia ir apie elektros prietaisus.Kartu su ATEX direktyvos teisinëmis nuostatomis sprogimo pavojus pirmiau minëtose vietose gali atsirasti dël medþiagø saugojimo, gamybos ir naudojimo, dël kuriø gali kilti sprogimas sëkmingai prijungus orà ar kità medþiagà. Ðiø pamatø srityje galite paminëti visø pirma degius skysèius ir net jø garus, tokius kaip alkoholiai, eteriai ir benzinai. Be to, galite átraukti degias dujas, tokias kaip butanas, propanas, acetilenas. Kitos medþiagos ir pluoðtai, tokie kaip alavo dulkës, aliuminio dulkës, medþio dulkës ir anglies dulkës.Nors neámanoma apibûdinti visko, kà matote ðiame dokumente. Todël, tiriant ðá norminá aktà apskritai, reikëtø paminëti, kad tai reiðkia visas sprogioje erdvëje ádiegtø metodø ir prietaisø skyriuje nustatytas sàlygas ir reikalavimus. Taèiau iðsamias gaires galima gauti ið kitø medþiagø. Reikia nepamirðti, kad kitos medþiagos, reguliuojanèios sprogstamøjø zonø diapazonà su metanu ar anglies dulkëmis, nesuderina su ATEX taisyklëmis.Taip pat reikëtø nepamirðti, kad visa pavojingose zonose árengta áranga turi bûti tinkamai paþenklinta CE þenklu, o tai reiðkia, kad tai turi atitikti notifikuotosios ámonës atliktà atitikties vertinimo procedûrà.

Naujojo poþiûrio direktyva (nes taip nustatyta ATEX informacija, jei árenginys neatitinka sprogioje zonoje, rodo, kad valstybë narë gali imtis priemoniø tokiai árangai panaikinti.