Vaiko drabuthio valties gamintojas

Praëjusá ðeðtadiená buvo pristatyta naujausia vietinës drabuþiø gamintojo kolekcija. Renginys pritraukë daug þiûrovø, kurie turëjo pamatyti, kà dizaineriai paruoðë artëjanèiam sezonui. Tarp auditorijos netgi galëjome pamatyti keletà áþymybiø, þurnalistø ir politikø.Rafinuotas ðou egzistavo maþiausiame komponente ir visas baigësi be jokiø kliûèiø. Kelyje galëjome pasigroþëti nuostabiais, vasaros, rankø darbo drabuþiais. Jie buvo naudojami visiðkai akivaizdþiø ir gerø audiniø gamybai su sveikomis, spalvingomis spalvomis, áskaitant medvilnæ, lino ir ðilko. Mûsø þurnalistams patiko erdvûs, spalvingi maxi sijonai nërimo kolekcijoje. Be to, jie dþiaugësi nëriniais, romantiðkomis suknelëmis ir palaidinukais su pûkais ir siuvinëtais bikinais. Dël naujausiø drabuþiø, dizaineriai pasiûlë moterims, be kita ko, pintiems skrybëlëms su geromis þiedinëmis sankryþomis, dekoruotomis nëriniais ir spalvingomis gëlëmis.Po parodos baigësi graþios vestuviø suknelës aukcionas, paruoðtas ðiai progai. Suknelë buvo suteikta asmeniui, kuris norëtø likti anonimiðkas. Be to, aukcione buvo parduodami kai kurie svarbiausiø kolekcijos drabuþiai. Ið dabartinio aukciono gautos pajamos bus nustatytos mûsø vaikø namams. Pabrëþtina, kad ámonë mielai remia ávairius vertingus ir funkcinius veiksmus. Jos savininkai jau ne kartà taupë savo produktø pardavimà, ir ðis pardavimas buvo bent vienas ið gamyklø apsilankymas.Kompanijos atstovas mums pasakë, kad naujausia kolekcija vyks parduotuvëse tik geguþës pradþioje. Be to, jis sakë, kad ðis pavadinimas svarsto galimybæ sukurti e.Mûsø paèiø drabuþiø kompanija yra viena ið ádomiausiø drabuþiø gamintojø ðioje srityje. Ji turi nedaug gamyklø dideliame regione. Jame dirba keli tûkstanèiai darbuotojø, paskutinëje daugumoje geriausiø siuvëjø, siuvëjø ir architektø. Kiekvienà kartà ðis populiarumas raðo kolekcijas, suderintas su pirmaujanèiais Lenkijos dizaineriais. Ðios kolekcijos yra tokios svarbios, kad netgi prieð atidarant parduotuvæ, jos yra pasirengusios ilgomis eilëmis nuo vieno ryto. Ðios kolekcijos vyksta tà paèià dienà.Ðios institucijos produktai jau daugelá metø yra labai svarbûs tarp gavëjø, tiek pabaigoje, tiek uþsienyje. Raðydama apie jà, ji, atrodo, nekalbama apie gautø apdovanojimø galià ir teigia, kad dokumentai yra aukðèiausios klasës.

Perþiûrëkite savo parduotuvæ: vienkartiniai vaistinës drabuþiai