Vertimo biuro darbas

Mûsø vertimø biure dirba tik seni ir aukðtos kvalifikacijos vertëjai, kurie gerai prisijungia prie visø uþsakymø. Prieð pradedant bendradarbiavimà, informuojame vartotojà apie numatomus tarifus ir uþbaigimo laikà.

Mes teikiame aukðèiausios kokybës vertimus ir puikias, maþas kainas. Dþiaugiamës kai kuriø klientø pasitikëjimu. Mûsø vertimo kompanija Krokuva naudoja vertimà þodþiu ir raðtu. Mes specializuojamës daþnai ir vidutiniu vertimu. Mes gauname teisiniø ir verslo dokumentø, korespondencijos ir specializuotø tekstø vertimà. Mes visapusiðkai diskutuojame apie kliento iðduotuose dokumentuose skelbiamà informacijà. Turime gerus sertifikatus, patvirtinanèius geriausias mûsø teikiamø paslaugø vertes. Mes taip pat siûlome galimybæ privatiems asmenims, ámonëms ir ámonëms. Suþinome apie naujausius vertimo palaikymo bûdus. Vartotojai gali pateikti uþsakymà tiesiogiai mûsø prekës þenkle arba internetu. Mes siûlome tokius aiðkinimo tipus: vienu metu, nuosekliai, toli ir derybas. Pirmasis ið jø - ypaè pokalbiø metu. Tam nereikia specializuotos techninës árangos. Jis dalijasi energija ir tikslumu. Jis puikiai atspindi kalbëtojo emocijas. Taèiau nuoseklus vertimas pradedamas vernissages, mokymø ir kursø metu. Vertimas ir originalus tekstas yra tarpusavyje susieti. Su vertimu mes einame á pastatus kelioniø ir vieðnagës metu. Po to dirba profesionalûs ir profesionalûs vertëjai. Kalbant apie vertimà, vertëjas veikia kaip derybininkas. Vertimo biuras taip pat siûlo raðytiná vertimà: standartiná, prisiekusá ir literatûriná. Specializuojasi ir supranta informatorius, vadovus ir dialogo laiðkus. Be to, ji siûlo vertimo þodþiu paslaugas, o tai yra gana sunkus iððûkis profesionaliems vertëjams. Taip pat galite gauti specialius vertimus: techninius, medicininius, IT, chemijos, finansinius, verslo, rinkodaros ir teisinius. Nuoðirdþiai raginame iðplësti mûsø patenkintø klientø ratà!