Vethimeliai vethimeliams

„BagProject“ - tai internetinis verslas, kuriame siûlomi veþimëliai, kroviniø stalai, pësèiøjø kuprinës, pirkiniø krepðiai, kuprinës ir ratai. Visi parduodami daiktai yra pagaminti ið aukðèiausios kokybës þaliavø. Jø veikla yra sekli ir lengva. „BagProject“ gali iðsiskirti kompetentingø specialistø komanda. Jø dëka produktai, kurie yra atviri pardavimui, þavi novatoriðku ir svarbiu komfortu. Siûlomi veþimëliai, krepðiai ar stalai pasiþymi aukðtu atsparumu. Uþsakant daugiau nei 200 PLN, veþimas yra nemokamas. Mokant banko pavedimu, valiutos kursas yra 12 PLN ir 13 PLN. Bet kokias iðlygas iðsklaidys ámonës darbuotojai. Nuo pirmadienio iki penktadienio galite skambinti nuo 9 iki 16. BagProject turi nesudëtingà paieðkos schemà. Bûtina nurodyti tik produkto tipà. Parduotuvës galimybë yra, pavyzdþiui, prekiø veþimëlis. Neprilygstama gabenti sunkius produktus, kuriø galia siekia iki keliø deðimèiø kilogramø. Atsiranda individualûs klientai, keliautojai ar ámonës. „BagProject“ taip pat siûlo nuolatines pardavimo lenteles, skirtas parduoti prekes rinkoje. Neðiojami, lengvai sulankstomi, tarnauja ilgà laikà. Puikios klasës, spalvoto ar supjaustyto lagaminø pardavimas. Dël to parduodami daugiaspalviai pirkiniø krepðiai, áskaitant pirkiniø veþimëlius. Platus patraukliø vaizdø ir spalvø pasirinkimas. „BagProject“ taip pat parduoda kietas laisvalaikio kuprines ilgoms ekspedicijoms. Ypatingai didelis yra blogø kelioniø á centrus skaièius. Internetinë parduotuvë suteikia individualø sprendimà visiems vartotojams ir aukðtà profesionalumà.

Þr. Platformos veþimëlis